39 2e Afd. 27 maart 1958. Artikel 7. Het onafgeloste deel van het bedrag der lening is, met de rente en de kosten, onmiddellijk opeisbaar bij niet-nakoming door geldneemster van één of meer der in deze akte vermelde bepalingen of aangegane verbinte- nissen, tenzij geldneemster, na door geldgeefster aan haar verplichtingen te zijn herinnerd, binnen 14 dagen na ontvangst dier herinnering het ver- schuldigde, vermeerderd met de boete, alsnog voldoet, c.q. haar overige verplichtingen alsnog nakomt. Geldneemster zal in gebreke zijn door het enkele feit van het voorvallen van één der vermelde gevallen van onmiddellijke opeisbaarheid, alsof zij bij bevel of andere soortgelijke akte ware in gebreke gesteld. De belastingen, welke van de rente der lening geheven mochten worden, komen ten laste van geldneemster. Alle kosten en rechten van deze akte, van de schuldbekentenis en van de maatregelen, welke geldgeefster mocht nemen tot behoud of ter uit- oefening harer uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten, zijn 1 rekening van geldneemster. Artikel 8. Artikel 9. Gedaan ter ter openbare raadsvergadering van 27 maart 1958. De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 3