7^ 41 X h /a M i-sä H 2e Afd 27 maart 1958. DUUBTETOESLAG le HAUFJAAB 1958. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvor- mmg en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie d.d. 12 februari 1958, no. u Z(yu4j mede gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en het advies van het Centraal Bureau inzake gemeenschappelijke behandeling van ge- meentelijke personeelsaangelegenheden d.d. 28 februari 1958, no. 109; BESLUIT: 1. aan het daarvoor in aanmerking komende gemeentepersoneel over het eerste halfjaar van 1958 een duurtetoeslag toe te kennen in de vorm van een toeslag voor elk kind waarvoor kindertoelage of kinderbijslag wordt genoten, zulks overeenkomstig de regeling, welke voor het rijks- personeel hieromtrent zal worden getroffen; 2. burgemeester en wethouders te machtigen in afwachting van de tot- standkoming van de rijksregeling voorschotten uit te betalen conform het bepaalde in voornoemde ministeriële circulaire. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 27 maart 1958. De secretaris, De voorzitter, I

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 8