42 4e afd. 27 maart 1958 HERSTELWERKZAAMHEDEN AAN HET MOLENTJE IN GROENENDAAL. Aan de Raad, Het molentje bij de ingang van Groenendaal verkeert in een zodanige toestand van verval, dat daaraan dringend enige herstelwerkzaamheden verricht moeten worden om te voorkomen, dat dit decoratieve ornament van het wandelbos te gronde gaat. De kosten van deze restauratie bedragen in totaal rond 4450,Het is mogelijk de werkzaamheden naar volgorde van urgentie in twee etappes te doen uitvoeren, zodat een bedrag van f 2250,ten laste gebracht kan worden van de gewone dienst van het jaar 1958 en f 2200,wordt uit- getrokken op de gewone dienst van de begroting voor 1959. Onder mededeling, dat de desbetreffende stukken voor U ten Raadhuize ter inzage liggen, stellen wij U voor ons, door vaststelling van bijgevoegd ontwerp-besluit, voor het vermelde doel een krediet van f 2250,te ver- lenen. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 maart 1958; BESLUIT: burgemeester en wethouders een krediet te verlenen groot 2250,voor de gedeeltelijke restauratie van het molentje bij de ingang van Groenen- daal, onder bepaling, dat dit krediet gebracht zal worden ten laste van de gewone dienst der gemeenterekening over 1958 en dat 2200,zal worden uitgetrokken op de gewone dienst van de begroting voor 1959. Heemstede, 5 maart 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling. De secretaris, Gedaan ter openbare raadsvergadering van 27 maart 1958. De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 9