OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag, 27 maart 1958, des nam. om 8 uur. 27 maart 1958 59 Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig- zijn de leden: de dames H. v. d. Meulen-Houwer en J. van Nispen-van Wely en de heren O. A. Brink, Mr. Dr. J. van Bruggen, K. J. Dijkstra, A. C. Hopstaken, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden W. J. Reijnders, M. D. Seheer, Th. J. H. Verhoeven, A. J. J. Verspoor, Drs.' M. Weijers, Mr. J. H. G. Zeelenberg, P Zegwaart en de wethouders: A J van Houten, E. J. van Lent en Mr. O. H. van Wijk Secretaris: de heer T. M. Schelling. Afwezig met kennisgeving: de heer W. J. H. van Hees. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Verspoor wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling notulen der vergadering van 27 februari 1958. 2. Ingekomen stukken 3. Aangaan geldlening met de Bank voor Nederlandse Gemeenten Rentespaarbrieflening 1957 (39). 4. Krediet voor aanschaffing apparatuur voor het Gezondheidshuis (40). 5. Duurtetoeslag' over het le halfjaar 1958 voor gemeente-personeel (41) 6. Krediet voor herstelwerkzaamheden aan het molentie in Groenen- daal (42). 7. Voorbereiding van een herziening van het uitbreidingsplan voor het terrein ten oosten van de Herenweg, ten zuiden van Groenendaal en van Merlenvaart en voor zover niet begrepen in het „plan in onder- delen Glip I" (43). 8. Verlenging termijn ontruiming van de onbewoonbaar verklaarde woningen Glipperweg 18, 20 en 24 (44). 9. Verhoging krediet voor uitvoering van werken in verband met de spoorwegviaduct over de Zandvoortselaan (45). 10. Verhoging krediet voor de stichting van de rioolwaterzuiverings- inrichting (46). 11. Benoeming lid van de commissie tot wering van schoolverzuim (47). 12. Benoeming van een onderwijzer aan de Voorwegschool (48). 13. Preadvies op het verzoek van het Regentencollege van de Stichting Huize Sint Bavo, om medewerking voor de stichting van een bejaar- denhuis op het terrein van het Overbos aan de Herenweg (49). 14. Voorstel tot beëindiging van de gemeenschappalijke regeling Volks- kredietbank voor Haarlem en omliggende gemeenten (50). 15. Begrotingswijziging 1958. 16. Rondvraag. I. VASTSTELLING NOTULEN DER VERGADERING VAN 27 FEBRUARI 1958. De heer Mr. Zeelenberg heeft niet zozeer een opmerking; wel heeft hij een vraagteken gezet naast de tekst van het gesprokene door mevr. van der Meulen op blz. 46. Spreker kreeg n.l. bij lezing de indruk, dat het daar

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 1