27 maart 1958 69 gevraagd omdat in onze gemeente reeds een groot wandelpark ligt. Spreker gelooft niet dat er behoefte bestaat aan nog meer longen van Zuid-Kenne- merland. Ook gelooft hij niet, dat aan het Overbos, dat burgemeester en wethouders op zo lyrische wijze als een stuk natuurschoon trachten te ver- kopen, bij bebouwing zoveel schade zal worden toegebracht. Het ligt n.l. in het geheel niet in de bedoeling van de Stichting ,,St. Bavo" om dit stuk natuurschoon, voor zover het met die naam betiteld kan worden, te be- schadigen. Het ligt n.l. in het voornemen om het gebouw dwars op het terrein te projecteren, zodat alleen de zijkant van het gebouw vanaf de weg zichtbaar zal zijn. Als voorbeeld van een dergelijke bebouwing legt spreker een exemplaar over van het blad „Bouw" van mei 1957, waarin een artikel is opgenomen over het bejaardencentrum Braamhage. Spreker vindt het toch wel overdreven als men het plan van de Stichting zodanig ziet dat er aanleiding bestaat om de verschillende instanties die hier over moeten oordelen, het afschrikwekkend voorbeeld voor ogen tovert, dat daardoor het natuurschoon van Heemstede wordt aangetast, temeer niet waar in de onmiddellijke nabijheid reeds bejaardencentra zullen worden gebouwd. Spreker gelooft dan ook dat het verstandig zou zijn, wanneer dit punt van de agenda zou worden afgevoerd en de aanvraagster alsnog in de gelegenheid werd gesteld een plan van een door haar te betalen planoloog in te dienen, om daardoor aan te tonen dat bebouwing van dit terrein toch werkelijk zo erg niet is. Naar sprekers mening is hier door burgemeester en wethouders een poging gedaan om te spelen op het gevoel voor oud-Heemstede, dat bij sommige raadsleden in zo ruime mate voor- handen is. Wanneer dit plan behoorlijk wordt bestudeerd zou het kunnen zijn dat burgemeester en wethouders alsnog pogingen willen aanwenden om zowel de dame van de planologische dienst als de heren van het Natio- nale Plan kenbaar te maken, dat bebouwing van het Overbos niet zo erg is als burgemeester en wethouders oorspronkelijk hadden gemeend. De heer Verspoor zegt, te behoren tot de categorie van raadsleden die opkomen voor het behoud van historische gebouwen, voor zover die in Heemstede aanwezig zijn, maar bovenal voor behoud van het natuurschoon. Spreker wil er de heer Zeelenberg toch op attent maken, dat op het terrein van het Overbos binnenduinen aanwezig zijn, welke slechts sporadisch in deze gemeente voorkomen, die uit natuurkundig- en historisch oogpunt, voor degenen die er wat voor voelen, zeer belangrijke waarde hebben. Aan weerszijden van het Overbos komen reeds twee bejaardenhuizen. Spreker heeft het in de commissie van openbare werken toegejuicht, dat het bouwen van een derde rusthuis daar tussenin, door de hogere instanties niet zou worden toegestaan. Spreker acht het van belang dat tussen de 2 te bouwen bejaardenhuizen nog een flinke beboste ruimte overblijft die nog altijd mooi is om te zien vanaf de Herenweg. Spreker kan zich voorstellen dat de Stichting huize „St. Bavo" het niet prettig vindt dat haar aanvrage wordt afgewezen. Hierbij moet echter worden bedacht, dat, indien aan dat gedeelte van de Herenweg vlak naast elkaar 3 bejaardentehuizen zouden worden gebouwd, het toch wel sterk het stempel van bejaardencentrum op dit gedeelte van de gemeente zou drukken. In de commissie van openbare werken is nog de vraag besproken waar dit bejaardentehuis dan eventueel zou kunnen worden gebouwd. Spreker gelooft wel, dat burgemeester en wethouders te allen tijde bereid zullen zijn om voor een gunstige plaats daarvoor zoveel mogelijk medewerking te verlenen. Ten aanzien van de vraag welke bestemming dit terrein zal moeten krijgen, ziet spreker twee mogelijkheden. Blijft het bos zoals het nu is, dan kost dat de gemeente geen cent. Ook zou het best mogelijk zijn, indien de eigenaar een redelijke prijs zou vragen, dat de besturen van de naastlig- gende bejaardentehuizen proberen het terrein te kopen. Spreker is het echter bekend, dat de vraagprijs ontzaglijk hoog is. Bij de behandeling van

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 11