70 27 maart 1958 het uitbreidingsplan in hoofdzaak, was spreker een heftige tegenstander van het toestaan van meerdere bebouwing van buitenplaatsen boven het percentage dat door het uitbreidingsplan wordt toegelaten. Bij de te bou- wen bejaardentehuizen wordt het te bebouwen percentage van de terreinen reeds verbazend overschreden. Gezien echter de bestemming die de ter- reinen krijgen kan spreker zich hiermede nu wel verenigen, waarbij het voor hem doorslaggevend was, dat tussen de te stichten bejaardentehuizen nog een mooie beboste ruimte overbleef, waardoor dus niet alles zo dicht op elkaar komt te staan. Spreker zal dan ook gaarne het voorstel van burgemeester en wethouders steunen. De heer Zegwaart was niet van/'om over dit onderwerp te spreken, temeer niet, omdat hij van oordeel is aat de heren Zeelenberg en Verhoeven op uitstekende wijze hebben uiteengezet, dat er nog andere wegen open- staan dan dit verzoek van de Stichting huize „St. Bavo" botweg af te wijzen. Maar nu de heer Verspoor, als vertegenwoordiger van de P.v.d.A., in zijn betoog aandringt om op het Overbos geen bejaardentehuis te stich- ten, mag spreker toch herinneren aan de herhaaide sympathiebetuigingen door de vertegenwoordigster van de P.v.d.A. met het stichten van bejaar- denhuizen. Bovendien wil spreker er aan herinneren, dat in de afgeiopen week bij een aantal ingezetenen, misschien wel bij allemaal, vanwege de P.v.d.A. een circulaire is bezorgd, waarin op de stichting van bejaarden- huizen wordt aangedrongen. Spreker wil niet zeggen dat de heer Verspoor verklaard heeft dat er geen bejaardenhuizen moeten komen, maar spreker wil hem toch in gemocîfë vragen of hij dan de oudjes van huize St. Bavo ook niet graag een mooie omgeving zou gunnen of dat het soms zijn be- doeling is dat die in een «fchterbuur/ moeten worden gehuisvest. pfej- Spijt de heer Scheer dat hij het niet helfhaal eens kan zijn met het gesprokene door de heer Zeelenberg. Spreker is van gevoelen, dat de )Herenweg werkelijk mooie gedeelten heeft. Er zijn echter ook foeilelijke gedeelten waar in een onbewaakt ogenblik huizenrijen zijn geplaatst die er eigenlijk niet horen. Getracht moet worden de nog resterende mooie ge- deelten te behouden. Dat is o.a. het Overbos en bij de Prinsenlaan tot aan ,Bennebroek. Gaat men nog meer naar het zuiden, bij Wassenaar, dan ziet men dezelfde situatie. Een en ander haalt spreker als voorbeeld aan om aan te tonen dat de rijksweg toch op verschillende punten nog mooie aspecten biedt. Spreker wil er vooral de nadruk op leggen dat het niet tegen de Stichting huize ,,St. Bavo" gaat, maar dat het gaat om behoud van het natuurschoon. Spreker wijst er voorts op, dat er ook wel andere plaatsen in Heemstede zijn om bejaardentehuizen te bouwen, zoals aan de Heem- steedse Dreef, waar de Olijftak is gebouwd. Als voorbeelden van bejaarden- tehuizen voor de bouw waarvan geen natuurschoon ten offer behoefde te vallen, noemt spreker de Blinkert te Haarlem en het Huis in de Duinen te Zandvoort. Volgens sprekers informaties, zal, hoe de raad hierin ook zal besluiten, de Rijksdienst van het Nationale Plan toch van geen wijken weten. De raad kan zich daarvan echter distancieren, want hij is vrij om hier zelfstandig een beslissing te nemen. De heer Mr. Dr. van Bruggen zegt, dat hierbij twee zaken tegen elkander moeten worden afgewogen. Aan de ene kant de wenselijkheid van het be- houden van natuurschoon en aan de andere kant de zorg voor de ouden van dagen. Spreker herinnert er aan, dat straks misschien 12 of 13 van onze bevolking boven de 65 jaar oud is. Verder wijst hij er op, dat 1/3 deel van onze bevolking R.K. is, zodat hij een open oog heeft voor het feit dat het bejaardenvraagstuk in deze groep straks in belangrijke mate zal spelen. Nu heeft de heer Verhoeven betoogd, om deze zaak eerst te beoordelen wanneer een concreet plan is ingediend waarna men kan zien in hoever aan

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 12