72 27 maart 1958 van de gemeente weinig terrein aanwezig is dat daarvoor geschikt is. De buitenplaatsen die er liggen zijn voor het publiek afgesloten. Nu de heer Zeelenberg dit heeft aangeroerd wil spreker nog even terug- komen op de plannen die de heer van Eeghen indertijd met het Overbos had. De heer van Eeghen had n.l. gaarne gezien dat het uitbreidingsplan zodanig werd gewijzigd, dat op het Overbos een aantal villa's zouden kunnen worden gebouwd. Hij zou dan het overbos als bouwterrein kunnen verkopen. De opbrengst zou hij dan hebben willen schenken aan de Bond van Oorlogsinvaliden. Deze bond zou een kapitaal willen vormen om daar- uit de bouw van paviljoens voor het verplegen van een bepaalde groep oorlogsinvaliden te kunnen bekostigen. De heer van Eeghen zou dan voor die bouw gelegenheid willen geven in zijn buitenplaats Berkenrode. Burge- meester en wethouders hebben daaraan toen hun medewerking niet willen verlenen, juist omdat zij van mening waren dat het Overbos zo'n uitzon- derlijk stukje terrein is. Een tijd later heeft een lid van het college van regenten van huize ,,St. Bavo" spreker gevraagd, hoe het gemeentebestuur er tegenover zou st'âan wanneer de Stichting huize St. Bavo het Overbos zou kopen voor de stich- ting van een huis van ouden van dagen. Spreker heeft toen geattendeerd op het te koop zijnde Kennemerduin. Bij navraag bleek echter, dat reeds optie voor koop verleend was aan de Diaconie van de Gereformeerde Kerk. Toen is spreker de vraag gesteld of zou kunnen worden ingestemd met het bouwen op Overbos van een bejaardencentrum. Dit is door spreker in het college van burgemeester en wethouders ter sprake gebracht, waarbij bleek, dat men voor dit denkbeeld niets voelde. Alleen de kleinst mogelijke min- derheid heeft toen gepleit voor het inschakelen van een planoloog. De eigen planoloog was van mening, dat dit stukje bos tussen de 2 te stichten bejaardentehuizen zeker bewaard zou moeten blijven. De zaak is toen voorgelegd aan de Planologische Dienst in Haarlem omdat dit terrein als bebossing op het streekplan staat aangegeven. Het Overbos staat boven- dien op de voorlopige monumentenlijst, d.w.z. dat, wanneer er bouwplannen zijn, de Directeur van het Nationale Plan hiervan op de hoogte moet wor- den gesteld. Inmiddels had spreker de betrokken regent reeds gewaar- schuwd voor het kopen van dit terrein omdat, indien naderhand zou blijken dat het niet bebouwd zou mogen worden, dit een strop zou betekenen. De commissie voor de gemeentelijke plannen heeft toen de eis gesteld, dat er eerst een verkaveling zou worden ingediend van de terreinen van Kenne- meroord, Kennemerduin en het Overbos. De eindbeslissing was dat een pertinente weigering werd ontvangen om het Overbos te bebouwen, terwijl de Directeur van het Nationale Plan mededeelde dat hij zich met bebouwing van het Overbos nooit zou kunnen verenigen. Zelfs wanneer de raad hier toestemming voor zou geven, dan zou hij als eerste zich tot de Minister wenden om dit tegen te gaan. Dit zijn de redenen waarom het college een- stemmig van oordeel is, dat op het verzoek van de Stichting huize St. Bavo niet moet worden ingegaan. Hiermede wordt als het ware het Stichtings- bestuur tegen zichzelf in bescherming genomen, want als aan een archi- tect een opdracht wordt verleend om een plan te maken, dan brengt dat hoge kosten mede, waarbij dan nog de wetenschap komt dat op het terrein niet gebouwd mag worden. Met het uitbrengen van dit preadvies hebben burgemeester en wethou- ders niet de weg van de minste weerstand gekozen. Zij hebben dit advies zo uitgebracht omdat zij menen dat van bebouwing van Overbos toch nooit wat zal komen, ongeacht hoe een plan dat zal worden ingediend, er uit zal zien. Zou het Stichtingsbestuur alsnog een poging willen doen om zijn plannen te verwezenlijken, dan kan dat jaren duren. Het zou dan in die tijd mogelijk zijn dat elders gelegen geschikte terreinen voor het bouwen van een bejaardencentrum het bestuur zouden ontgaan. Naar aanleiding van het gesprokene door de heer S'cheer wil spreker er

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 14