74 27 maart 1958 stellen hun plannen aan de Planologische Dienst voor te leggen en daarbii als het alsjeblieft zou mogen een terzake kundige woordvoerder van het regentencollege de tekeningen te laten toelichten. Dan bestaat er een mo- gelijkheid dat men er daar anders over gaat denken. Hier is priori een plan afgewezen zonder dat men met de details daarvan op de hoogte was Dat is sprekers grief. De heer Verspoor vindt het jammer dat de heer Zegwaart de zaak in een onjuist vlak heeft getrokken. Spreker geeft de verzekering, dat, als het gaat om het stichten van tehuizen voor ouden van dagen, 'zijn 'hele fractie ten volle zal medewerken, ook als het plannen betreft van bepaalde kerkelijke richtingen. De woorden van de heer Zegwaart geven een soort verdachtmaking en dat vindt spreker niet prettig. Juist bij de P v d A zijn allen gelijk, daar worden allen als mensen beschouwd en vooral de ouden van dagen die het meest hulp nodig hebben. Spreker is zelfs zo ver gegaan dat hij volkomen akkoord gaat met een groter bebouwingspercen- tage van de buitenplaatsen Kennemeroord en Kennemerduin. Het is ook zeker sprekers bedoeling niet dat de uitbreiding van het S't. Bavo gesticht in een hoek wordt geduwd. Integendeel, spreker juicht het van harte toe dat de ouden van dagen mooi en prettig wonen en ook nog met het leven voeling kunnen houden. De heer Drs. Weyers vindt toch wel dat de betekenis van het binnen- dumtje overdreven wordt. Dat het uniek is in Heemstede kan spreker nog accepteren, maar zeker niet dat het uniek is in Nederland. Spreker gelooft met dat het op de weg van de gemeente Heemstede ligt om allerlei unieke ruïnes te bezitten. De heer Mr. Zeelenberg merkt op, dat het binnenduintje voor Heemstede °°k niet uniek is want in zijn tuin kan men net zo'n binnenduintje zien. De heer Verhoeven wijst er op, dat het bestaande St. Bavo gesticht oud îs. Op het ogenbiik worden er belangrijke bedragen aan ten koste gelegd omdat nieuwbouw nog wel geruime tijd kan duren. Zelfs al zou in de tuin een deel worden aangebouwd, dan nog is het onvoldoende. Men wilde daar- °m een volkomen nieuw gebouw stichten, en wel op het Overbos omdat er zo weinig andere geschikte plekken in Heemstede zijn. Er is al eens ge- sproken over een terrein bij het sportpark, maar, aldus spreker men zal die mensen toch niet veroordelen om helemaal buiten het centrum te moe- ten gaan wonen, waardoor ze nooit ergens meer kunnen komen In dat verband wijst spreker op de afgelegen ligging van het Huis in de Duinen bij Zandvoort ten opzichte van het dorp. Vooral dient voorkomen te worden dat een dergelijk gebouw op een ongelukkige plek of op een laag liggend stuk terrein wordt geprojecteerd. Het Overbos is helaas een van de weinige gelegenheden in Heemstede waar het nog wel mogelijk is een bejaarden- centrum te stichten. Wanneer daar een nieuw modem gebouw zal verrijzen dat in een parkachtige bebouwing komt te liggen, in paviljoensstijl, na- tuurlijk niet aliemaal netjes naast elkaar op dat terrein, maar netjes achter het unieke duintje, dan garandeert spreker dat het allemaal nog best mee zal vallen. Men heeft de heren niet de gelegenheid gegeven hun plan- nen te laten zien. Men heeft hier van te voren gezegd dat het niet ging en van precies dezelfde gedachte is men uitgegaan bij de Planologische Dienst en de Rijksdienst van het Nationale Plan. Spreker persisteert om het Stichtingsbestuur de kans te geven plannen in te dienen en met de Planologische Dienst te gaan praten. Hiermede is misschien een uitstel van 4 maanden gemoeid, want spreker kan zich niet voorstellen dat dit jaren zal duren als men daarbij de steun van het college heeft. De heer Mr. Zeelenberg zegt, dat naar zijn gevoelen het Stichtingsbe- stuur de volle kans gegeven moet worden om zijn plannen toe te lichten

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 16