27 maart 1958 75 en aan te tonen dat het allemaal kan zonder dat het natuurschoon wordt geschaad. De heer Zegwaart is allerminst voornemens met de pamfletten van de P. v. d. A. te gaan leuren. Spreker neemt aan, dat de heer Reijnders er toch ook geen bezwaar tegen zal hebben, dat aan de bedoelde circulaire meerdere bekendheid wordt gegeven. Spreker begrijpt dan ook niet dat men zich daar boos over heeft gemaakt. Spreker wil er op wijzen en dat doet hij om te voorkomen dat er zich fabels zouden gaan vormen, dat hij zeer nadrukkelijk heeft gezegd, dat hij niet van oordeel was, dat de heer Ver- spoor hier een betoog zou houden tegen het bouwen van bejaardentehuizen. Spreker accepteert dus de verdachtmaking die zojuist door de heer Ver- spoor naar voren is gebracht als zou spreker in die richting gesuggereerd hebben, niet. Spreker heeft dankbaar akte genomen van de mededeling van de heer Verspoor, dat de bejaarden waar het hier om gaat, niet in een hoek van de gemeente zullen worden gedrukt, msiar dat zijn fractie alle medewerking zai verlenen bij het tot stand brengen van een R.K. bejaardencentrum. Maar na alles wat o.a. door mevr. van der Meulen in deze raad over de huisvesting van bejaarden is gezegd en gezien de circulaire van de P.v.d.A. daarover, had spreker gedacht, dat de P. v. d. A. elke gelegenheid die zich zou voordoen om een bejaardentehuis te stichten, met beide handen zou aangrijpen. Het gaat hier over een voorstel van de heer Verhoeven hetwelk beoogt te proberen of op een of andere wijze geen overeenstemming kan worden bereikt met de instanties waarvan de medewerking is vereist. Spreker gelooft dat het allerminste wat de P. v. d. A. zou kunnen doen is, dat ze dit voorstel steunt. Eerst als zou blijken dat er geen enkele mogelijk- heid bestaat om tot het gewenste resultaat te geraken, behoeft men het hoofd in de schoot te leggen. De heer Dijkstra merkt op, dat de wethouder heeft gezegd, dat hij de Stichting tegen zichzelf wil beschermen door haar geen verdere plannen te laten maken. Als die S'tichting echter meent, dat zij toch nog een kans maakt en zij die kosten dus wil maken, dan zou spreker het voorstel van de heer Verhoeven wel willen ondersteunen. De heer van Lent, wethouder, zegt, dat de heer Verhoeven enige malen de schrijver Rabelais heeft aangehaald. Aangezien de boeken van Rabelais geen dagelijks lectuur van hem zijn, weet hij niet wat die meneer ge- schreven heeft. De heer Verhoeven heeft al een paar maal het verwijt gemaakt, dat de gemeente een unieke burcht heeft gekocht. De fout van deze aankoop is echter geweest, dat de aankoop niet 20 jaar vroeger is gebeurd. Als de aankoop toen gedaan was, dan had deze in den lande unieke brug voor verder verval behoed kunnen worden. Toen dit terrein gekocht werd, is van de veronderstelling uitgegaan, dat een groot gedeelte daarvan be- bouwd zou mogen worden. Dat is achteraf beschouwd niet mogelijk geble- ken. Dit is de reden dat nu niet direct van een voordelige koop kan worden gesproken, maar gedane zaken nemen geen keer. De heer Verhoeven heeft er bezwaar tegen om het Overbos eventueel voor een redelijke prijs te kopen. Spreker zou daar geen bezwaar tegen hebben en hij behoudt zich het recht voor daar zijn eigen mening over te hebben. Spreker zou er niet aan denken om het Overbos tegen bouwgrond- prijs te kopen, maar wanneer dit terrein tegen een schappelijke prijs als bosterrein gekocht zou kunnen worden en er zouden verder weinig kosten aan ten laste behoeven te worden gelegd, dan zou hij het op prijs stellen dat er in dit gedeelte van de gemeente een, zij het dan klein, wandelparkje bij zou komen. Spreker blijft van mening dat het buitengewoon moeilijk zal zijn om de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 17