27 maart 1958 77 niet juist is geweest. De situatie ligt zo, dat, wanneer de raad hler een bepaald besluit zou nemen, de voorzitter dit besluit loyaal ten uitvoer kan brengen of het ter vernietiging kan voorleggen aan een hogere instantie. Wordt de laatste weg gevolgd en het raadsbesluit vemietigd, dan is de zaak daarmede af. Wordt de eerste weg gevolgd, dan betekent dat, dat aan de belanghebbenden loyaal gelegenheid gegeven moet worden om hun plan- nen, die zij menen dat voor verwezenlijking vatbaar zijn, voor te leggen en toe te lichten in alle openheid, zodat hun de volle kans gegeven wordt. Spreker mag de voorzitter dan ook in overweging geven een besluit van de raad uit te lokken, dus in de geest van het voorstel van de heer Ver- hoeven. De Voorzitter antwoordt, dat burgemeester en wethouders geen bezwaar hebben tegen het voorstel van de heer Verhoeven om dit punt van de agenda af te voeren. Wat spreker zojuist gezegd heeft, heeft hij gemeend te moeten zeggen om in deze zaak volkomen open spel te spelen. Spreker hoopt dat de raad dit, ondanks het feit dat het sommige leden niet welgevallig is, kan ap- precieren. Als de raad het voorstel van de heer Verhoeven aanneemt, dan kan, zoals de heer Zeelenberg gezegd heeft, dit besluit op grond van art. 76 der gemeentewet ter vernietiging worden voorgedragen of loyaal worden uitgevoerd. Er is evenwel nog een derde mogelijkheid. De meerderheid van het college van burgemeester en wethouders heeft nu eenmaal in deze een zeer stringent standpunt ingenomen. Deze meerderheid acht het dan ook verkeerd dat door het college een in te dienen plan van de Stichting huize St. Bavo ter beoordeling aan de hogere instanties wordt voorgelegd. Wel willen burgemeester en wethouders voor het college van regenten de weg openen bij de Planologische Dienst om daar haar belangen aan de hand van een schetsplan te bepleiten. Afgewacht kan dan worden of deze zaak later opnieuw door burgemeester en wethouders en eventueel later door de raad moet worden behandeld. De heer Verhoeven wijst er nogmaals op, dat de Planologische Dienst voor een gewoon burger, in welke positie de regenten van huize St. Bavo hier verkeren, niet anders is te benaderen dan via het gemeentebestuur. Wanneer burgemeester en wethouders priori zeggen dat zij daartoe niet bereid zijn, zoals spreker een ogenblik veronderstelde toen hij om schor- sing der vergadering vroeg, dan wordt aan sprekers rechtsgevoel tekort gedaan. Indien burgemeester en wethouders dus aan het college van re- genten als het ware een introductie bij de Planologische Dienst willen ver- schaffen om hun belangen te bepleiten, waardoor burgemeester en wet- houders dus buiten de zaak zelf blijven, wil spreker volstaan met het sim- pele voorstel om-dit punt van de agenda af te voeren. De Voorzitter zegt, dat burgemeester en wethouders daar geen enkel bezwaar tegen hebben. Het voorstel van de heer Verhoeven om punt 13 van de agenda af te voeren, wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De heer Drs. Weijers verlaat hierna de vergadering XIV. VOORSTEL TOT BEEINDIGING VAN DE GEMEEN- SCHAPPELIJKE REGELING VOLKSKREDIETBANK VOOR HAARLEM EN OMLIGGENDE GEMEENTEN. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno: 50. Beëindiging gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank voor Haarlem en omliggende gemeenten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 19