78 27 maart 1958 De Voorzitter deelt mede, dat de financiele commissie zich hiermede kan veremgen. c *al1 De heer Keijruh'rs zegt, dat, toen de gemeente indertijd toetrad tot deze gemeenschappelijke regeling, dit zijn volle sympathie had. Zijn sympathie J,°enr rtsr Volkskredmtbank bestaat nog steeds. Spreker zou echter gaarne heirr- t6 exP'01tatlekosten van de bank worden verminderd. Haarlem heeft nu bepaald dat de uitstaande saldi, welke voorheen 1 400 000 bedroegen, moeten worden teruggebracht tot 1.000.000,—, terwijl voorts yan de °Pg"enomen gelden zeer sterk verhoogd is. Daarbij komt og, dat de gemeente Velsen haar deelneming heeft opgezegd en zeker een eigen volkskredietbank zal stichten. De omstandigheden liggen nu dus wel at ailders dan toen Heemstede tot de gemeenschappelijke regeling toe- îhkp' r Zlch er dan °ok mede verenigen dat de gemeenschappe- hjke regehng met wordt verlengd. Hij acht het echter wel goed, dat ogen- weer met Haarlem contact wordt opgenomen om een goedkopere exploitatie van de bank te bewerken en indien dit lukt, met de andere ge- Volkskredietba^f n^ wfrloren' ^emeenschaPPehjhe regehng, Zodat de Mn Zee!enberS ziet de Volkskredietbank als een heel nuttig in- stituut. Wanneer de onkosten van dit instituut, door gebrek aan omzet te hoog oplopen, dan moet daar natuurlijk op worden toegezien, maar men moet een dergehjk mstituut toch niet helemaal gaan bekijken als of het een normale bankinstelling geldt. Hier zit een stuk sociale zorg in Spreker wil dan ook in overweging geven, om, zelfs als het nog iets meer moet kosten dan verwacht was, zich niet te vlug van deze zaak af te keren al natuurlijk in het oog worden gehouden dat de eindjes min of m'eer aan elkaar geknoopt kunnen worden. De heer Mr. Dr. van Bruggen zegt, dat medewerking aan dit besluit allereerst een formele betekenis heeft. Doordat Velsen op een vrij laat ogenbhk de gemeenschappelijke regeling heeft opgezegd, is het nodig dat Heemstede dit vöôr 1 apnl ook doet omdat de gemeente anders tot en met 1963 aan deze regehng vast zit. Een andere vraag is of, uit een sociaal oogpunt bezien, de Volkskrediet- gemist kan worden. Het zal zeker gewenst zijn om de onderhandelin- gen weer aan te knopen en daarbij de gesties van de bank kritisch te be- zien. De heer Mr. Wensing immers heeft in de Haarlemse gemeenteraad hierover vragen gesteld en naar sprekers mening ook aangetoond, dat er ten aanzien van de kosten van de bank nog wel enige ernstige bedenkingen bestaam Men moet echter nooit uit het oog verliezen, dat een dergelijke kredietbank in zijn sociale functie noodzakelijk is en blijft. Spreker wenst i °^erhandelaars van Heemstede en de andere gemeenten wiisheid en kracht toe om te zorgen dat het instituut in stand kan blijven. Spreker drmgt er op aan dat er dan tevens naar gestreefd wordt om de compen- saties die aan de mensen worden opgelegd, zo laag mogelijk te doen zijn want dat îs toch het doel van een dergelijke sociale instelling. De heer Zegwaart had, na alles wat er over de Volkskredietbank is ge- schreven, wel verwacht dat burgemeester en wethouders met dit voorstel zouden komen Het îs dus nu de bedoeling van burgemeester en wethou- ders om te proberen de Volkskredietbank in deze of in een andere vorm te behouden. Spreker is aangenaam getroffen door de sympathieke betogen van de heren Reijnders, Zeelenberg en van Bruggen, waaruit bleek dat zij behoud van deze mstelling noodzakelijk achten. Spreker hoopt dat de on- regelen 6I" zulIen sIaSen om deze zaak op acceptabele wijze te In het raadsstuk staat dat de tarieven voor de uitgeleende gelden de grens van het în de Geldschieterswet genoemde maximum bereikt hebben.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 20