27 maart 1958 79 Spreker weet niet of het juist is, maar in de krant heeft hij gelezen dat dit ongeveer 20% is. Als dat zo is, zou spreker de onderhandelaar van Heemstede toch wel graag op het hart willen binden, dat daar in elk geval een klein heetje vermindering in wordt verkregen. Met een rente van 20% helpt men de mensen niet uit de brand maar in de put. De heer van Houten, wethouder, zegt, dat de berichten in de couranten toch wel een zeer volledig beeld hebben gegeven van de toestand zoals die zich bij de Volkskredietbank ontwikkeld heeft. Door de opzegging van de gemeenschappelijke regeling door Velsen, zijn de perspectieven van de Volkskredietbank er beduidend slechter op geworden. Deze gang van za- ken heeft alle aangesloten gemeenten tot nadenken gestemd. De overeen- komst loopt op 31 december 1958 af en wordt automatisch voor 5 jaar verlengd indien zij niet 9 maanden te voren, dus vôör 1 april, wordt op- gezegd. Om verandering in deze regeling te krijgen en daarbij de handen vrij te hebben bij de onderhandelingen, is het dus nodig de regeling vôör 1 april op te zeggen. Burgemeester en wethouders stellen dit dus niet voor omdat zij niet verder met Haarlem ten aanzien van de Volkskredietbank in zee willen gaan. Spreker kan de heer Reijnders, die aangedrongen heeft om weer contact met Haarlem op te nemen, dan ook geruststellen. Spreker heeft op 17 maart al contact gehad met de betreffende wethouder van Haarlem en op 24 maart nogmaals. Er heeft al een bespreking plaatsge- vonden van het hoofdbestuur van de Volkskredietbank, waarin reorgani- satievoorstellen besproken zijn. Het is naar spreker heeft vernomen de bedoeling van het gemeentebestuur van Haarlem om binnen korte tijd een ronde-tafelconferentie te beleggen, waarin de bezwaren van de kringge- meenten besproken zullen worden en gestreefd zal worden naar het vinden van een regeling die zoveel mogelijk iedereen bevredigt. Als men bij de Volkskredietbank voor een jaar een bedrag leent, komt men inderdaad vrijwel tot het percentage dat in de Geldschieterswet als maximum is genoemd. Het moet mogelijk zijn bij reorganisatie van de Volkskredietbank om dit percentage te verlagen. Dit punt zal zeer ernstig onder de loupe worden genomen. Door verschillende oorzaken is de omzet van de Volkskredietbank de laatste tijd zeer beperkt geworden, maar er zijn maatregelen in overweging om de bank zo te reorganiseren dat de omzet opgevoerd wordt en het rentepercentage wordt verlaagd. Spreker is dus op dit gebied al diligent geweest en hoopt binnenkort de raad uit- sluitsel te kunnen geven van het resultaat der besprekingen. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vast- gesteld. XV. BEGROTIN GS WIJZIGIN G 1958 Besluit model D no. 3, tot wijziging van de gemeente-begroting 1958, aangevende voor de gewone dienst in uitgaven een vermeerdering en ver- mindering van f 3000, De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor de financien zich hier- mede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XVI. RONDVRAAG Rattenbestrijding. De heer Hopstaken is ter ore gekomen, dat op de vuilnisbelt veel ratten zijn. Ook zijn nu ratten gesignaleerd achter de huizen van de Lombokstraat. Zondag heeft een man op de belt 25 30 ratten doodgeschoten. Spreker

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 21