sans sïsr" iinde°a"eij ae 6,e«es,e' iorzitter, 80 27 maart 1958 Z™8* °f de rattcnPloe& hiertegen niet kan optreden want de ratten vormen een g*evaar voor de gehele omgeving daar. pe h.eer Lent- wethouder, antwoordt, dat het praktisch onmogelijk îs om de ratten op de vuilnisbelt te bestrijden omdat zij daar in het huis- Personeel sportparken r.0?eile^r^Zei8'iWaart acht het onJuist dat in een oproep voor sollicitanten naar de betrekkmg van hulpterreinknecht vermeld stond dat de gegadigden Mtl ®alarls mocsten opgeven. Z.i. kan het salaris worden vast- gesteld naar gelang van leeftijd en functie. De Voorzitter antwoordt, dat het hier een hulpje voor de tennisbanen betreft, dat op arbeidscontract wordt aangenomen. De heer Zegwaart zou het beter gevonden hebben dat in de advertentie was vermeld dat het salaris nader zou worden vastgesteld. De Voorzitter antwoordt, dat het bestuur van de sportparken wel reeds een te geven loon heeft bepaald. Het is natuurlijk de vraag of dTgene dïe men prefereert, daarmede genoegen wil nemen. Als het een goede kraoht betreft kan men beter iets meer betalen. Dit is echter een zalk dfe tot de competentie van het bestuur van de sportparken behoort. hpRefheer Zefrwaart w«st er °P. dat het hier een gemeentelijke instelling betreft. Voor overeenkomstige arbeid in dienst van de gemeente bestaan salansschalen, waarmede de Stichting z.i. rekening moet houden. „.Pe ^oorzitter antwoordt dat daarvoor geen tabellen zijn vastgesteld Hij zal de opmerkmg ter tafel brengen waar deze behoort. De heer Zegwaart hoopt, dat er door het bestuur van de sportparken ten volle rekening mede zal worden gehouden. De Voorzitter kan dat niet toezeggen. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. De secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 22