27 maart 1958 61 h. verzoek van H. Bosman, d.d. 1 maart 1958, om toekenning van een tege- moetkoming in de kosten van schoolbezoek (R.K. school voor leerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden te Haarlem) voor zijn zoon Jo- hannes H. A. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- der hoofdelijke stemming besloten een tegemoetkoming te verlenen van 6,per maand, ingaande 3 maart 1958. i. verzoek van het r.k. Parochiaal Kerkbestuur van de H. Bavo te Heem- stede, d.d. 14 maart 1958, om op grond van artikel 72, 2e lid van de L.O-. wet 1920 de nodige gelden uit de gemeentekas te mogen ontvangen ten behoeve van de Jacobaschool voor het aanschaffen van schoolmeubelen en leerboeken, alsmede voor het wijzigen van de verlichting van enkele klaslokalen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, zonder hoofdelijke stemming, besloten dit stuk in hun handen te stellen om preadvies. III. AANGAAN GELDLENING MET DE BANK VOOR NEDER- LANDSCHE GEMEENTEN. RENTESPAARBRIEFLENING 1957. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 39. Geldlening Bank voor Nederlandsche Gemeenten. Rentespaarbrieflening 1957. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor de financien zich hier- mede kan verenigen. De heer Drs. Weijers wil over dit voorstel geen discussie uitlokken, om- dat zijn motieven nog op verwachtingen zijn gebaseerd, maar wil toch ge- acht worden te hebben tegengestemd. De Voorzitter vraagt of de heer Weijers aanleiding vindt om zijn stem te motiveren. De heer Drs. Weijers zegt, dat de voorwaarden waaronder deze lening wordt verstrekt, voor hem niet acceptabel zijn; dat het rentepercentage thans al zakkende is en in de toekomst nog sneller zal zakken en dat hij min of meer tegenstander is van de wijze waarop deze lening aan de ge- meente wordt verstrekt. De heer Ir. Kooijmans is een beetje huiverig voor het aangaan van deze lening. Kort geleden is door de raad een lening van 2.000.000,aan- vaard. Ondershands is door spreker gevraagd of dat bedrag voldoende was voor de doelen die men op het oog had. Spreker heeft daar toen geen geheel bevredigend antwoord op gekregen, maar heeft toen wel begrepen, dat het bedrag ruim toereikend was. De vraag is nu, of het wel nodig is opnieuw een zo dure lening aan te gaan. Tegenwoordig worden al weer leningen uitgegeven tegen goed 5 Deze lening doet 6 terwijl de ge- meente daar zoveel jaren aan vast zal zitten. Spreker zou graag nader ge- informeerd worden of deze lening nodig is en of het niet mogelijk is tegen een lagere rente geld aan te trekken. Ook de heer Dijkstra vraagt zich af of het nu wel nodig is dat deze lening wordt aangegaan nu de rente een dalende tendens heeft en vervroegde af- lossing niet mogelijk is. Spreker zou gaarne vernemen voor welke doelein- den deze lening direkt nodig is. De heer Mr. Dr. van Bruggen zegt, dat, wanneer in volledige vrijheid

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 3