62 27 maart 1958 over deze zaak kon worden beslist, hij de eerste zou zijn om te ontraden Z l g U? ^eze v00rwaarden te gaan lenen. Het is helaas nog- zo, dat men voor het aiternatief staat dat men moet lenen tegen een percen- tage dat in het rentegamma is gefixeerd, welke leningen echter niet te sluiten zijn, of dat men gebruik maakt van deze lening, die als het ware aan ons en detai1 wordt verkocht. De simpele vraag is alleen of men het aangeboden bedrag nodig heeft of niet. Gelet op de verschillende zaken die de gemeente nog moet uitvoeren en die zeker urgentie hebben heeft de fmanciele commissie, zij het niet zonder bezwaren, gemeend te moeten al- viseren, deze lening maar te accepteren. De heer van Houten, wethouder, dankt de heer van Bruggen voor diens uiteenzettmg. Spreker zou daar nog wel het een en ander aan willen toe- voegen. Op het moment iijkt een rente van 6 wei hoog, maar ten tiide defe ienuig: uitgeschreven werd, was iedereen toch blij dat tegen dit percentage een groot bedrag kon worden geieend. De lening van thans be- v j restant van de rentespaarbrieflening waarvan Heemstede reeds een bedrag van f 2.000.000,— als voorkeur heeft toegewezen gekregen Om lening' is door de gemeente niet gevraagd, doch de gemeente krijgt die proportioneel aangeboden. Wordt deze aanbieding geweigerd dan bestaat er geen andere gelegenheid om vast geld op te nemen tenzi'j dit geleend kan worden tegen 4% Spreker meent dat dit op het ogenblik volkomen îllusoir îs. Spreker moet toegeven dat het ook hem bezwaart dat de g-e- meente nog 6 rente moet betalen terwijl het rentetype langzamerhand dalende îs. Hier staat tegenover dat de gemeente toch moeilijk de Bank voor Nederlandsche Gemeenten met dit geld kan Iaten zitten welk geld toch ten behoeve van de gemeenten is aangetrokken. De heer Verspoor heeft nog geen antwoord gehoord op de gestelde vraag of voor dit geld een speciale bestemming bestond. De heer van Houten, wethouder, merkt op, dat deze lening niet is aan- gevraagd doch een aanbieding is. Goedkoop is deze aanbieding niet. De bank heeft het geld tegen dezelfde condities moeten opnemen. Spreker kan geen bepaald object noemen waarvoor dit geld nodig is, maar er ziin tal van zaken die op uitvoering wachten omdat er geen geld was. Waarschiin- lijk kunnen die nu hiermede worden gefinancierd. De heer Verspoor constateert, dat de wethouder dus toch een antwoord heeft gegeven. Het geld is dus voor uitgestelde objecten. De Voorzitter meent, dat dit geld altijd voor werken, waarvan de ur- gentie kan worden aangetoond, zal mogen worden bestëed. Er kan niet ge- leend worden tegen het geldende rentegamma. Het is natuurlijk van belang dat de vlottende schuld zoveel mogelijk wordt geconsolideerd. De fout in deze kwestie is echter, dat de regering het rentepercentage voor de laatste twee leningen te hoog heeft gesteld, met als gevolg dat de gemeenten ook een hoge rente moeten betalen. De heer Ir. Kooijmans zegt, gevraagd te hebben of de reeds geleende 2 miljoen gulden voldoende was voor de objecten die men toen op het oog had. Er is nu geantwoord dat de gemeente dit geld goed kan gebruiken maar de vraag is of deze nieuwe lening nodig is boven de genoemdë 2 miljoen. De heer van Houten, wethouder, antwoordt, dat er nog zo veel op stapel staat en dat het niet te voorzien is of zelfs de opbrengst van deze lening wel toereikend zal zijn. De Voorzitter meent, dat, in het geval de gemeente alsnog zou mogen overgaan tot het bouwen van premie-woningen, het geld van deze lening zeker nodig zal zijn. Ook voor het bouwen van een nieuwe christelijke

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 4