27 maart 1958 63 school; voor een school aan de Glip; voor uitbreiding' van de St. Henricus- school en voor het bouwrijp maken van gronden kan dit geld worden benut. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vast- gesteld. De heren Weijers en Kooijmans verzoeken aantekening dat zij geacht wiilen worden te hebben tegengestemd. IV. KREDIET VOOR AANSCHAFFING APPARATUUR VOOR HET GEZONDHEIDSHUIS Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 40. Aanschaffing apparatuur gezondheidshuis. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor de volksgezondheid zich hiermede kan verenigen. De heer Ir. Kooijmans zegt, dat de commissie voor de volksgezondheid met deze kredietaanvrage akkoord is gegaan omdat zij met burgemeester en wethouders van oordeel was, dat aanschaffing van deze apparatuur noodzakelijk is. Het is spreker bekend dat de microscoop een zeer moeilijk hanteerbaar apparaat is. Spreker acht het dan ook juist dat deze vervan- gen wordt door een goed apparaat. Indertijd was het gebruik van de mi- croscoop vrij miniem. Spreker heeft vernomen dat het laboratoriumwerk steeds meer toeneemt zodat ook het gebruik van een microscoop meer rendabel wordt. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vast- gesteld. V. DUURTETOESLAG OVER HET le HALFJAAR 1958 VOOR GEMEENTE-PERSONEEL. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 41. Duurtetoeslag le halfjaar 1958. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VI. KREDIET VOOR HERSTELWERKZAAMHEDEN AAN HET MOLENTJE IN GROENENDAAL. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 42. Herstelwerkzaamheden aan het molentje in Groenendaal. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen. De heer Verspoor zegt, in de commissievergadering vergeten te hebben aan de wethouder te vragen of dit nu de laatste etappe is van de herstel- werkzaamheden aan het molentje. Er heeft nl. een jaar of 5 geleden ook een tamelijk ingrijpende verbetering van het molentje plaats gevonden. Spre- ker vraagt of nu aangenomen mag worden dat het buitengewone onderhoud voorlopig niet meer nodig zal zijn. De heer Zegwaart had een soortgelijke vraag als door de heer Verspoor gedaan, willen stellen. Spreker heeft zich afgevraagd of het niet beter zou zijn jaarlijks een verhoogd bedrag voor onderhoud van het molentje op de begroting te plaatsen, waardoor niet iedere 5 jaar een krediet voor buiten-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 5