45. Uitvoering- werken in verband met spoorwegviaduct over de Zandvoortselaan De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen. De heer Zegwaart kan zich wel voorstellen dat een project van zodanige omvang niet helemaal precies begroot kan worden, temeer waar in de laatste jaren allerlei loonsverhogingen en verhoging van materiaalkosten voorkwamen. Dit zegt spreker naar aanleiding van de begrote kosten door openbare werken. Voor de werken aan leidingen voor gas, water en elek- triciteit blijkt echter /25.500,teveel geraamd te zijn. Spreker vraagt zich af of hier wel op de meest deskundige wijze is begroot. Voorts menen burgemeester en wethouders dat het beter is om op het Roemer Visscherplein het plantsoen aan de zijde van het restaurant ,,Boe- kenroode" aan te leggen. Men kan daarover natuurlijk van inzicht versehil- len. Spreker meent dat het voor de automobilisten gemakkelijker zal zijn dat ze direkt het parkeerterrein kunnen oprijden in plaats van eerst om het plantsoen heen te moeten rijden. De heer Ir. Kooijmans heeft de toestand in ogenschouw genomen. Hij is van mening, dat het thans een rommelige parkeerplaats is. Spreker hoopt dat, wanneer het plantsoen naar voren wordt gebracht, de toestand daar beter zal worden. De tekening van dit plan heeft spreker niet bij de stuk- ken gezien noch is die bij de behandeling van dit pünt in de commissiever- gadering getoond. Het is thans de tweede maal dat spreker vraagt om de bijbehorende tekeningen bij de stukken ter inzage te leggen, waardoor de raadsleden een beter inzicht in de te behandelen zaken kunnen krijgen. De heer van Lent, wethouder, antwoordt, dat bij dit werk verschillende dingen tegengevallen zijn. De prijs van de laagste inschrijver lag al hoger dan die van de begroting. De uitvoering van het werk was uitermate moei- lijk omdat zij in verschillende etappes moest gebeuren. Daarbij kwam dat de benodigde tijd veel langer was dan gepland. Ook zat er een fout in de begroting die achteraf achterhaald is. Een en ander heeft geleid tot deze aanvraag tot verhoging van het krediet. Spreker is het met de opvatting van de heer Kooijmans eens, dat het plantsoen op het Roemer Visscherplein beter aan de zijde van het station gelegd kan worden. Ten slotte is dit plantsoen toch bedoeld als verfraaiing en daarom kan het beter gelegd worden aan de kant van de weg, dus ook aan de kant van restaurant Boekenroode, waaraan spreker onmiddellijk wil toevoegen dat dit plantsoen niet alleen voor Boekenroode wordt aan- gelegd. Dit plein heeft nu eenmaal een plantsoen nodig. Achteraf be- schouwd blijkt het beter te zijn dat de auto's aan de kant van het station gelegenheid tot parkeren krijgen. Het valt de heer Mr. Zeelenberg op, dat de wethouder zich verontschul- digd dat hij de wijziging van het plantsoen niet laat doen ten behoeve van het resraurant Boekenroode. Wat spreker betreft mag dat anders best. De heer van Lent, wethouder, zegt, dat hij aan zijn betoog wil toevoegen dat deze wijziging niet alleen ten behoeve van restaurant Boekenroode plaats vindt, omdat anders het idee zou kunnen postvatten dat ten gerieve van Boekenroode het plantsoen wordt verlegd. Het is zelfs mogelijk dat Boekenroode liever zou zien dat de auto's vöôr het restaurant zouden IX. VERHOGING KREDIET VOOR UITVOERING VAN WERKEN IN VERBAND MET DE SPOORWEGVLADUCT OVER DE ZANDVOORTSEBAAN. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 27 maart 1958

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 7