66 27 maart 1958 kunnen parkeren. In de toekomst, als de westelijke randweg is aangelegd, zal er van het Roemer Visscherplein echter bitter weinig overblijven. De heer Zegwaart heeft nog geen antwoord gehad van de wethouder van de bedrijven i.z. het onnauwkeurig ramen door de bedrijven. De heer Mr. van Wijk, wethouder, zegt, dat een meevaller, ook de heer Zegwaart, tot grote vreugde zou moeten stemmen. Het is bekend, dat de bedrijven voorzichtig plegen te begroten, wetend, dat de raad weinig inge- nomen is met kop en staart-voorstellen. Dit alleen kan het grote verschil nochtans niet verklaren. Het moge de raad ter geruststelling strekken, dat de bedrijven, wanneer eenmaal een project is uitgerekend, toch blijven omzien naar een voordeliger werkwijze, naar voordeliger materiaal, naar nieuwe vindingen, kortom zij blijven de techniek op de voet volgen. Het kan dan gebeuren en dat is voor zover spreker bekend ook wel gebeurd, dat een goedkoper soort kabel aan de markt komt van ander materiaal dan voorheen voordat het werk was uitgevoerd. Voorts werd een kortere aansluiting gevonden, waarvan spreker echter niet kan beoordelen of deze te voorzien ware geweest bij het opstellen van de begroting. Bij een be- groting wordt voorts 10 geraamd voor alle mogelijke ongelukken, welke ongelukken zich hier niet hebben voorgedaan. A1 deze factoren te zamen hebben dit meevallertje voor de gemeente teweeg gebracht. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vast- gesteld. X. VERHOGING KREDIET VOOR DE STICHTING VAN DE RIOOLWATERZUIVERINGSINRICHTING. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 46. Verhoging krediet voor stichting zuiveringsinrichting voor rioolwater. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor open.bare werken zich hiermede kan verenigen. De heer Verspoor vraagt, wat er met de motor staande in het rioolge- maaltje zal gaan gebeuren. De heer van Lent, wethouder, antwoordt dat die vraag nog niet is beke- ken. Indien daaraan behoefte bestaat zal de motor voor het bedrijf be- schikbaar worden gehouden. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan hij worden verkocht. De heer Ir. Kooijmans vraagt of ook pomp en motor begrepen zijn in het bedrag van f 700,voor baten afkomend materiaal. De heer van Lent, wethouder, kan daar nog geen antwoord op geven. Spreker weet niet wat er precies in het rioolgemaaltje staat. Wat er uitkomt gaat naar de opslagplaats van openbare werken. Is het in de toe- komst nodig dan zal het gebruikt worden en zo niet dan zal het verkocht worden. Het antwoord van de wethouder bevredigt de heer Reijnders allerminst. Een en ander had bekeken moeten worden. De waarde van deze apparaten had in mindering kunnen worden gebracht van deze kredietaanvrage. Spre- ker zegt het daarom, omdat er al eens meer wat opgeborgen is totdat men het dacht nodig te hebben. Spreker hoopt dat deze zaak ernstiger bekeken zal worden dan met de lach en de traan waarmede dat nu gedaan wordt. De heer van Lent, wethouder, wil afwachten in welke toestand de motor zich bevindt. De waarde daarvan kan spreker thans niet beoordelen. De heer Verspoor meent, dat het voor de Stichting voor de sportparken

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 8