27 maart 1958 67 gemakkelljk kan zijn indien zij bij openbare werken eventueel voor deze motor kan aankloppen. Spreker gelooft wel, dat de motor altijd zijn geld waard zal zijn als hij goed onderhouden wordt. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XI. BENOEMING LID VAN DE COMMISSIE TOT WERING VAN SCHOOLVERZUIM. De aanbeveling is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 47. Benoeming lid van de commissie tot wering van schoolverzuim. De Voorzitter verzoekt de heren Dijkstra en Zegwaart voor deze en de volgende stemming met hem het bureau van stemopneming te vormen. Uit de gehouden stemming blijkt, dat de heer A. Middelkoop met alge- mene stemmen is benoemd tot lid van de commissie tot wering van school- verzuim. XII. BENOEMING VAN EEN ONDERWIJZER AAN DE VOORWEGSCHOOL. De voordracht is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 48. Benoeming onderwijzer Voorwegschool. Uit de gehouden stemming blijkt, dat de heer H. J. Tomesen, onderwijzer aan de Prinses Marijkeschool te Dordrecht, met algemene stemmen is be- noemd tot onderwijzer aan de Voorwegschool. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, zonder hoofdelijke stemming, besloten, de benoeming te laten ingaan op een nader door hen te bepalen datum. XIII. PREADVIES OP HET VERZOEK VAN HET REGENTENCOL- LEGE VAN DE STICHTING HUIZE SINT BAVO, OM MEDEWERKING VOOR DE STICHTING VAN EEN BEJAARDENHUIS OP HET TER- REIN VAN HET OVERBOS AAN DE HERENWEG. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 49. Verzoek om medwerking aan de stichting van een bejaardenhuis op het terrein van het ,,Overbos" aan de Herenweg. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen. Eén lid wenste zijn stem voor te behouden. De heer Mr. Zeelenberg heeft niet zonder grote teleurstelling van dit raadsstuk kennis genomen. Daaruit kan afgeleid worden, dat spreker het niet met het standpunt van burgemeester en wethouders eens is. Hij ge- looft ook, dat de voorstelling van zaken die door burgemeester en wet- houders gegeven wordt, niet juist is. Deze zaak moet en mag ook op een andere manier worden bezien. Burgemeester en wethouders schrijven o.a. in hun voorstel, dat het mooie geaccidenteerde terrein van het ,,Overbos" gespaard dient te blijven. Deze piêce de résistance van hun betoog is naar sprekers mening nu juist voor bestrijding vatbaar. Met de door burgemees- ter en wethouders gegeven aanduiding van het terrein wordt een zeer over- dreven kwalificatie gegeven. Dit stuk grond lijkt, van de Herenweg af ge- zien, veel groter dan het in werkelijkheid is. Het is n.l. bijna een driehoek. De grenzen van Kennemerduin aan de ene kant en Kennemeroord aan de andere kant, staan niet haaks op de Heerenweg, maar lopen als de schuine zijden van een driehoek naar de richting van de straks door te trekken Burgemeester van Lennepweg. Aan de kant van de Herenweg is het terrein bovendien helemaal niet geaccidenteerd. Daar toch is een stuk van zeker

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 9