53 4e Afd. 24 april 1958. vormt voor de totstandkoming van een verantwoorde woonwijk met een eigen aantrekkelijke sfeer, en samengesteld uit gevarieerde womngtypen, door vaststelling van bijgevoegd ontwerp-besluit te bekrachtigen. De Commissie voor Openbare Werken heeft zich er in haar geheel mede kunnen verenigen. Heemstede, 16 april 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard, De secretaris, T. M. Schelling. De Raad der gemeente Heemstede; Overwegende dat het wenselijk is, dat wordt overgegaan tot de vast- stelling van een partië^ herziening van het uitbreidingsplan met de daar- van deel uitmakende bebouwingsvoorschriften voor de terreinen gelegen westelijk van de Herenweg, oostelijk van de Leidsevaart, omvattende de rivierenbuurt en de buitenplaats „Ipenrode" dat het ontwerp-plan van deze herziening van 13 maart t/m 9 aprii 1958 voor een ieder ter inzage heeft gelegen; dat tegen dit ontwerp binnen de daarvoor gestelde termijn geen schrifte- lijk bezwaar is ingebracht; gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders en gezien het advies van de Commissie voor Openbare Werken; gelet op de artikelen 37 en 39 der Woningwet; BESLiUXT vast te stellen: a. aan partiële herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen voor de terreinen gelegen westelijk van de Herenweg, oostelijk van de Leidse- vaart omvattende de rivierenbuurt en de buitenplaats ,,Ipenrode overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening en de hierbij ge- voegde toelichtende beschrijving; b. voor het onder a genoemde plan de hierbij behorende bebouwingsvoor- schriften, aangeduid als„Bebouwingsvoorschriften Plan in onderdelen Rivierenbuurt en Ipenrode". Gedaan ter openbare raadsvergadering van 24 april 1958 De voorzitter.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 10