53 4e Afd. 24 april 1958. BEBOUWINGSVOORSCHRIFTEN, DEEL UITMAKENDE VAN DE PARTIËLE HERZIENING L II B VAN HET UITBREIBINGSPLAN, REGELENDE DE BESTEMMING IN ONDERDELEN VAN DE GEMEENTE HEEMSTEDE, AANGEDUID ALS: ..PLAN RIVIERENBUURT EN IPENRODE". ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze voorschriften wordt verstaan onder: 1. het uitbreidingsplan of plan: de herziening L II B van het uitbreidingsplan-in-onderdelen, van de gemeente Heemstede, vervat in de sub 2 bedoelde kaart en in deze voorschriften. 2. de kaart: de tekening no. 4.4.2 met bijbehorende verklaring, waarop is aangege- ven het sub 1 bedoelde uitbreidingsplan en welke door burgemeester en wethouders der gemeente Heemstede is gewaarmerkt. 3. eengezinshuis een woonhuis, bestemd en kennelijk geschikt voor de huisvesting van niet meer dan één gezin. 4. meergezinshuis een woonhuis, bestemd en kennelijk geschikt voor de huisvesting van meer dan één gezin. 5. bebouwingsstroken: de blijkens de verklaring op de kaart voor bebouwing bestemde grond- stroken. 6. bebouwingsdiepte: de diepte van een bebouwingsstrook. 7. perceel: de met een woning of ander hoofdgebouw bebouwde of te bebouwen grond, alsmede de bij die woning of dat hoofdgebouw behorende onbe- bouwde, of met één of meer bijgebouwen bebouwde of te bebouwen grond. 8. voorgevel: een naar een weg gekeerde gevel van een gebouw. WIJZE VAN METEN Artikel 2. 1. Waar in deze voorschriften wordt gesproken van goothoogten, worden deze gemeten van de bovenkant van het aanliggend afgewerkt terrein

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 13