4e afd. 24 april 1958 55 AANSCHAFFING NIEUYVE LOPERS VOOR HET RAAHHUIS. Aan de Raad, De vaste lopers op de trappen in het raadhuis en de loper, die bij huwelijksvoltrekkingen en bij bijzondere gelegenheden in de hal van het raadhuis wordt uitgelegd, zijn versleten. De traplopers zijn reeds meer- malen vernaaid, doch dat is thans niet meer mogelijk. De aansluitende loper in de hal moet met bijzonder overleg uitgelegd worden om de sleetse plekken te verhullen. Een en ander kan geen verwondering wekken wan- neer men weet, dat deze lopers reeds meer dan 25 jaar in gebruik zijn; de traplopers permanent en de loper in de hal vrij intensief. Wij hebben nagegaan of het mogelijk zou zijn om het gedeelte van de loper op de boventrap voorlopig te laten liggen, omdat dat gedeelte wat minder versleten is dan het overige deel. Het gevolg daarvan zou echter zijn, dat binnenkort toch ook voor dat gedeelte van de trap een nieuwe loper gekocht zou moeten worden en dat in het vervolg de beide delen van de traploper op ongelijke tijden vernieuwd zouden moeten worden. Wij zijn van oordeel, dat het aanzicht van het geheel daardoor zou lijden. De kosten van aanschaffing van een nieuwe loper, zowel in de hai ais op de trappen, van effen kleur, gelijk aan de bestaande, bedragen f 2200.de kosten van het ieggen daarbij inbegrepen. Wij verzoeken U, ons, door vaststelling van bijgaand ontwerp-besluit, het nodige krediet te verlenen ten laste van de gewone dienst van de gemeentebegroting voor 1958 voor de aankoop van zodanige loper. De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 april 1958; BESLUIT: burgemeester en wethouders een krediet, groot /2200,te verlenen ten Iaste van de gewone dienst der gemeentebegroting voor 1958, voor de aanschaffing van nieuwe lopers, zowel op de trappen als in de hal van het raadhuis. Heemstede, 2 april 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling. De secretaris, Gedaan ter openbare raadsvergadering van 24 april 1958. De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 25