56 2e Afd. 24 april 1958 GARANTIE GELDLENING VOETBALVERENIGING V.E.W. Aan de Raad, De voetbalvereniging „Volhardt en Werkt" (V.E.W.) zag zich enkele jaren geleden haar speelvelden aan de Glipperweg ontnomen, omdat die velden voor een ander doel in gebruik genomen werden. Om haar te hel- pen werd haar gedurende het speelseizoen 1956/1957 het sportterrein aan de Wagnerkade ter beschikking gesteld. Sinds het gereedkomen van de speelvelden aan de Ringvaartlaan, beho- rende tot de gemeentelijke sportparken, heeft zij twee speelvelden van de Stichting Heemsteedse Sportparken in huur tegen de prijs van samen 400,per jaar. Het is gebruikelijk, dat de verenigingen, die een terrein op het Sport- park huren, zelf zorg dragen voor een kleedgelegenheid. De bouwkosten van een behoorlijke kleedgelegenheid bedragen ±/8000,De vereniging V.E.W. is niet kapitaalkrachtig. Zij kan de kosten voor de stichting van een kleedgelegenheid bij haar speelvelden niet geheel uit eigen middelen financieren. De Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond is bereid haar ten behoeve van de stichting van die kleedgelegenheid een lening te verstrekken groot f 5000,met een looptijd van 10 jaar en tegen een rente van 3 's jaars, mits rente en aflossing worden gegarandeerd door de gemeente. Reeds geruime tijd geleden heeft V.E.W. ons gevraagd te willen bevorderen, dat een gemeentelijke garantie wordt gegeven. Daartoe kon aanvankelijk niet worden overgegaan, omdat de vereniging geen rechtspersoonlijkheid bezat. Deze is inmiddels verkregen. De vereniging V.E.W. heeft ongeveer 90 werkende leden, waaronder 40 jeugdleden, en circa 35 donateurs. De leden wonen merendeels in Heemstede. Haar financiën laten, bij een economisch beheer toe, dat zij een lening van 5000,aangaat. Door het garanderen van deze lening wordt een sportbelang gediend. Voor de gemeente is geen financiëel nadeel te vrezen. Wij nodigen U daar- om uit, door vaststelling van bijgevoegd ontwerp-besluit, onder door ons nader te stellen voorwaarden, de regelmatige voldoening van rente en af- lossing te garanderen van een door de voetbalvereniging ,,Volhardt en Werkt", gevestigd te Heemstede, tegen een rentevergoeding van 3 's jaars, bij de Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond af te sluiten geidlening, groot 5000,—, af te lossen in 10 jaar. Heemstede, 2 april 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 27