57 2e Afd. 24 april 1958. GELDLENING N.V. BANK VOOR NEDERLANDSCHE GEMEENTEN GROOT f 146.000,—. Aan de Raad, Wij delen Uw College hierbij mede, dat wij van de N.V. Bank voor Ne- derlandsche Gemeenten een aanbieding voor een geidlening ontvingen uit de opbrengst van de 5j4% emissie 1958 ad f 100.000.000,en wel tot een bedrag van f 146.000, Als uitgangspunt voor de berekening van het voor onze gemeente be- stemde aandeel heeft gegolden de stand van de vlottende schuld op 1 januari 1958. De lening wordt aangegaan tegen een koers van 100%; de looptijd is 25 jaren; de rente bedraagt 514% per jaar, half jaarlijks te vol- doen. De aflossing geschiedt in 20 gelijke jaarlijkse termijnen, aanvangen- de op 1 april 1964. De Uw College bekende motieven, welke ons hebben bewogen U voor te stellen de vroeger aan onze gemeente door de N.V. Bank voor Nederland- sche Gemeenten gedane aanbiedingen te aanvaarden, doen ons U adviseren ook van het thans ontvangen aanbod gebruik te maken. Hiervoor is te meer reden, omdat thans tegen een lagere rentevoet kan worden geleend. Wij stellen U derhalve voor tot vaststelling van nevensgaand ontwerp- besluit over te gaan. Heemstede, 2 april 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 29