53 4e Afd. 24 april 1958. VASTSTELLING PAKTIttLE HERZIENING VAN HET UITBBEI- DINGSPLAN IN ONDEKDELEN L II B, AANGEDUID ALS: „PLAN BIVIEKENBUURT EN IPENKODE". Aan de Raad, Zoals wij reeds betoogden in ons voorstel d.d. 18 september 1957 om tot aankoop over te gaan van een perceel grond, gelegen tussen de Herenweg en de Leidsevaart, zuidelijk van de buitenplaats ,,Ipenrode", komen in de naaste toekomst de terreinen in de omgeving van de rivierenbuurt voor bebouwing in aanmerking. Ten einde deze bebouwing mogelijk te maken hebben wij een herziening van het uitbreidingsplan voor deze omgeving voorbereid. Het ontwerp wijkt enigermate af van het uitbreidingsplan in hoofdzaak, zoals dat werd vast- gesteld bij raadsbesluit van 1 juli 1954, no. 65. Aan het gedeelte terrein ten westen van de reeds bestaande bebouwing in de rivierenbuurt, oostelijk van de Leidsevaart is, in plaats van de be- stemming voor agrarische doeleinden, die van bouwterrein gegeven. Blij- kens het terzake met de Provinviale Planologische Dienst gepieegd overleg bestonden daartegen bij die dienst en bij de Commissie voor de Gemeente- lijke Plannen geen bezwaren, mits het plan geen grotere omvang zou krijgen. De herziening maakt, afgezien van de bestaande bebouwing, de stich- ting van rond 330 woningen, een zevental winkeis met woningen, een drietal gebouwen voor bijzondere doeleinden, alsmede 120 garageboxen mogelijk. In het plan is een goede differentiatie van woningtypen ontworpen. De inhoud der woningen kan zich bewegen tussen ±250 m3 en 520 m3. In de groepering van de woningblokken is een gevarieerde vormgeving toe- gepast, welke een gunstige en vlotte beoordeling door de Commissie voor de Gemeentelijke Piannen zeer ten goede gekomen is. Het plan geeft een bebouwingsvorm en -grootte aan, weike zich bij uit- stek leent voor de bouw van woningwetwoningen. Het grootste deel der geprojecteerde woningen, rond 205 in getal, behoort, verdeeld over een viertal verschillende typen, tot deze categorie. De overige woningen, onge- veer 125 stuks, kunnen, verdeeld over een viertal typen, in de categorie premie- en vrije sectorbouw worden ondergebracht. Bij de woningwetwoningen zijn, naar grootte en inhoud, drie soorten in het plan opgenomen, te weten het normale type eengezinswoning, zowel laag- als hoogbouw, daarnaast woningen voor kleine, respectievelijk on- volledige gezinnen, alsmede die voor grotere gezinnen. Hiermede is ook nu rekening gehouden met de nodige differentiatie, hetwelk ongetwijfeld de instemming van Uw Raad heeft. Aan het gedeelte terrein, gelegen langs de buitenplaats ,,Ipenrode" is de bestemming gegeven om te worden bebouwd met een wat groter en royaler type eengezinswoningen en bebouwing voor bijzondere doeleinden. Ten aanzien van deze eengezinswoningen is gedacht aan vrije sector- en premiewoningen. Aan de Herenweg zijn drie meergezinshuizen geprojecteerd, elk met 6 woonlagen, bedoeld voor particuliere bouw. In het pian zijn voorts opge- nomen twee gebouwen voor bijzondere doeleinden als scholen met daarbij behorende speelterreinen. Aan het gebouw, dicht bij de Herenweg, kan te zijner tijd een bestemming ten algemenen nutte worden gegeven. Wij geven U gaarne in overweging dit ontwerp, dat een goede grondslag

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 9