OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag, 24 april 1958, des nam. om 4 uur. 24 april 1958. 81 Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de dames H. v. d. Meulen-Houwer en J. van Nispen-van Wely en de heren O. A. Brink, Mr. Dr. J. van Bruggen, K. J. Dijkstra, A. C. Hopstaken, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, W. J. Reijnders, M. D. Scheer, Th. J. H. Verhoeven, A. J. J. Verspoor, Drs. M. Weijers, P. Zegwaart en de wethouders E. J. van Lent en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer T. M. Scheliing. Afwezig met kennisgeving: de heren A. J. van Houten, W. J. H. van Hees en Mr. J. H. G. Zeelenberg. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Scheer wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling notulen der vergadering van 27 maart 1958. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorbereiding van een herziening van het uitbreidingsplan voor het terrein, gelegen aan de noordzijde van het Valkenburgerplein (51). 4. Vaststelling van een herziening van het uitbreidingsplan voor ,,Ken- nemeroord" (52). 5. Vaststelling van een herziening van het uitbreidingsplan voor de Rivierenbuurt en Ipenrode (53). 6. Verlenging termijn ontruiming onbewoonbaar verklaarde woning Zandvoortselaan 98 (54). 7. Krediet voor de aanschaffing van nieuwe lopers voor het raadhuis (55) 8. Garantie van een geldlening van de voetbalvereniging V.E.W. (56). 9. Aangaan van een geldlening groot f 146.000,— (57). 10. Verhoging premie ziektekostenvoorziening gemeentepersoneel (58). 11. Begrotingswijziging 1858. 12. Rondvraag. I. VASTSTELLING NOTULEN DER VERGADERING VAN 27 MAART 1958. De heer Zegwaart stelt voor om in de eerste regel van de 2e alinea op blz. 70 tussen de woorden „van" en ,,om" het woord „plan" in te voegen en het woord „achterbuurt" voorkomende in de laatste regel van de 2e ali- nea op blz. 70 te vervangen door ,,achterafbuurt". De notulen worden vervolgens, met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen, vastgesteld. II. INGEKOMEN STUKKEN. a. goedkeuring door gedeputeerde staten bij besluit van 2 april 1958, no. 60, van het raadsbesluit d.d. 27 maart 1958, no. 39 „Geldlening N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten" (Rentespaarbrieflening 1957). b. idem bij besluit van 26 maart 1958, no. 18, van model D, no. 13 tot

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 1