82 24 april 1958. wijziging van de gemeentebegroting 1956 en model D, no. 9 tot wij- ziging van de gemeentebegroting 1957. c. verslagen van kasopneming en controle administratie over het le kwar- taal 1958: gemeente-ontvanger; ambtenaar belast met de inning van havengeiden en precariorechten; gas-, duinwater- en elektriciteitsbe- drijven; openbare werken; legeskas 4e afdeling; legeszegels gemeente- ontvanger; voorschotkas 4e afdeling; sociale zaken; fonds armengoe- deren; grondbedrijfhoofdinspecteur van politie; d. mededeling van H. J. Tomesen d.d. 2 april 1958, dat hij zijn benoeming tot onderwijzer aan de Voorwegschool aanneemt. e. dankbetuiging van de directeur van het Minerva-Theater te Heem- stede, d.d. 18 april 1958, voor de door de raad toegekende bijdrage in de exploitatie van zijn theater over het jaar 1956. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders worden de stukken genoemd onder a t/m e, zonder hoofdelijke stemming, voor ken- nisgeving aangenomen. III. VOORBEREIDING VAN EEN HERZIENING VAN HET UIT- BREIDINGSPLAN VOOR HET TERREIN, GELEGEN AAN DE NOORDZIJDE VAN HET VALKENBURGERPLEIN. Het ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 51. Herziening uitbreidingsplan De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. IV. VASTSTELLING VAN EEN HERZIENING VAN HET UITBREIDINGSPLAN VOOR KENNEMEROORD Het voorstel met ontwerp-besluit, bebouwingsvoorschriften en toelich- tende beschrijving, is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 52. Vaststelling partiële herziening van het uitbreidingsplan in onder- delen LI D, aangeduid als „Plan Kennemeroord". De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. V. VASTSTELLING VAN EEN HERZIENING VAN HET UIT- BREIDINGSPLAN VOOR DE RIVIERENBUURT EN IPENRODE. Het voorstel met ontwerp-besluit, bebouwingsvoorschriften en toelich- tende beschrijving, is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 53. Vaststelling partiële herziening van het uitbreidingsplan in onder- delen LII B, aangeduid als: ,,Plan Rivierenbuurt en Ipenrode". De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen. Hoewel de heer Zegwaart de indruk heeft tegen de bierkaai te vechten wil hij toch een enkele opmerking over dit plan maken. Spreker verheugt zich natuurlijk over dit plan en hoopt het nog te beleven de daarin ge- projecteerde huizen gebouwd te zien. In dit plan zijn 330 huizen gepro- jecteerd waarbij 120 garages zullen worden gebouwd. Dat betekent dus, dat op elke 3 huizen één garage is geprojecteerd. Spreker heeft daarover in zijn fractie al het zijne gezegd en toen van de wethouder vernomen dat

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 2