84 24 april 1958. er in al die tijd nu nooit eens een mogelijkheid is geweest om de bewoners van dit perceel ergens anders onder te brengen. De heer van Lent, wethouder, antwoordt, dat voor deze bewoner in die omgeving nog steeds geen winkelhuis gevonden is kunnen worden. Burge- meester en wethouders zouden de bewoner niet gaarne duperen door hem in een ander deel van de gemeente een winkelhuis aan te wijzen waardoor hij natuurlijk zijn klantenkring verliest. Overigens is spreker het met de heer van Bruggen eens dat dit niet zo kan blijven en dat het perceel uit- eindelijk weg zal moeten. De heer Mr. Dr. van Bruggen wijst er op dat nu er een mooi nieuw station is gebouwd het dubbel ongewenst is dat deze toestand maar voort- duurt. Ook uit een oogpunt van verkeersveiligheid is de situatie gevaar- lijk. Spreker vraagt of er wel eens aan gedacht is om voor de bewoner een redelijke winkel in die omgeving te kopen. Dat een dergelijke toestand ongeveer 6 jaar lang kan duren vindt spreker toch wel een beetje aan de lange kant. De heer van Lent, wethouder, brengt in herinnering dat er nog steeds een uitbreidingsplan voor dit deel der gemeente in bewerking is. Spreker zegt toe, dat burgemeester en wethouders zo spoedig als dit maar enigszins mogelijk is aan deze ongewenste toestand een einde zullen maken. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vast- gesteld. VII. KREDIET VOOR DE AANSCHAFFING VAN NIEUWE LOPERS VOOR HET RAADHUIS. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 55. Aanschaffing nieuwe lopers voor het raadhuis. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen. De heer Brink vraagt of deze aanschaffing via een Heemsteedse leveran- cier zal gebeuren. De heer van Lent, wethouder, antwoordt dat dit de bedoeling is. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vast- gesteld. VIII. GARANTIE VAN EEN GELDLENING VAN DE VOETBALVERENIGING V.E.W. Het voorstel .met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 56. Garantie geldlening Voetbalvereniging V.E.W. De Voorzitter deelt mede, dat de financiele commissie zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. IX. GELDLENING N.V. BANK VOOR NEDERLANDSCHE GEMEENTEN GROOT /146.000, Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 57. Geldlening N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten. groot 146.000,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 4