24 april 1958. 85 De Voorzïtter deelt mede, dat de financiele commissie zich hiermede kan verenigen. De heer Zegwaart zegt, dat in de aanbieding van de Bank voor Neder- landsche Gemeenten staat vermeld dat vöôr 10 april een beslissing moest zijn genomen. De Voorzitter antwoordt, dat aan de Bank bericht is gezonden dat deze aanbieding wordt aanvaard behoudens goedkeuring van de raad. De lening is nog niet gesioten. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vast- gesteld. X. VERHOGING PREMIE ZIEKTEKOSTENVOORZIENING GEMEENTEPERSONEEL. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 58. Verhoging premie ziektekostenvoorziening gemeentepersoneel. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie van overleg voor het ge- meentepersoneel zich hiermede kan verenigen. De heer Zegwaart kan tegen het voorstei ais zodanig geen bezwaren in brengen. Spreker herinnert er aan, dat hij indertijd ernstig heeft ge- waarschuwd tegen het aangaan van een contract met het Bureau Collec- tieve Ziektekostenverzekering voor Ambtenaren en er toen op gewezen heeft, dat dit zowel voor de gemeente als voor de ambtenaren een nadelig zaakje zou worden. In Haarlem, waarmede het bureau het eerste contract heeft gesloten, zit men, nu het contract verlengd moet worden, met grote moeilijkheden. Als spreker wel is ingelicht zal het daar zo worden, dat de premie voor de B-groep ongeveer het dubbele zal moeten gaan bedragen van de premie die nu betaald wordt Dit is een gevolg van het feit dat de minister persé verlangt dat de premie door de gemeente en de ambtenaren gezamenlijk wordt gedragen. Twee jaar geleden heeft spreker er al voor gewaarschuwd dat de berekende premie een aanmoedigingsprijsje was en dat blijkt nu maar al te waar te zijn. Spreker is bereid nog nadere cijfers te verstrekken aan de betrokken wethouder met het oog op het aflopen van het contract in mei 1959. Laten we dan vooral goed uitkijken wat er gedaan moet worden, want dit zou wel eens zowel voor de gemeente als voor de ambtenaren een zeer nadelige zaak kunnen worden. De heer Scheer zou het in het algemeen over de ziektekostenregeling, althans op onderdelen, met de heer Zegwaart eens kunnen zijn. Nu de heer Zegwaart opnieuw de kwestie van de I.Z.A. in het geding brengt, meent spreker daar toch even een geluid tegenover te moeten stellen. De Voorzitter merkt op, dat de I.Z.A. niet door de heer Zegwaart naar voren is gebracht. De heer Scheer zegt, dat het toch in de bedoeling van de heer Zegwaart lag om in die richting te spreken. Spreker wil het door hem gesprokene dan in zoverre herstelien, dat de heer Zegwaart destijds gewaarschuwd heeft tegen het aangaan van dit contract met het Bureau. Inderdaad moet erkend worden dat hier door de ambtenaren waarschijnlijk een offertje zal moeten worden gebracht. Dat de minister pariteit inzake de premiebetaling verlangt, zoals de heer Zegwaart heeft opgemerkt, geldt voor alle ziekte- kostenregelingen. Daar zal toch op een of andere manier aan tegemoet ge- komen moeten worden. Dit is dus naar sprekers mening geen motief om tegen de bestaande regeling te zijn. De bestaande ziektekostenregeling heeft echter dit voordeel voor de ambtenaren dat zij zelf hebben kunnen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 5