PMIniH 24 april 1958. passen en dat dit de gemeente meer dan 3% zal kosten. Spreker zou dan maar liever zo 6 geven zonder al die omslag er bijBurgemeester en wethouders hopen dat ook hier het nuchtere verstand zal zegevieren en dat men deze regeling niet zal opdringen aan gemeenten waar de mensen variabel werk hebben. Men zal er tenslotte niet toe moeten komen dat in grotere gemeenten wel een verhoging van het loon kan worden toegepast en in kleinere niet. Spreker hoopt, dat de bonden en allen die daarbij be- trokken zijn, dit op naarstige en duidelijke wijze naar voren zullen bren- gen en dat het resultaat daarvan zal zijn dat voor gemeenten als de onze de toepassing milder zal zijn. Maar als er hier dus nog niets naar buiten gebeurd is, dan is dat alleen op grond van het verbod om nu reeds te han- delen. Het college is echter in deze zeer diligent om waar mogelijk deze 3 ook aan onze werklieden te geven. De heer Zegwaart zegt, dat de 3% loonsverhoging voor de gemeente- werklieden ook in die zin moeilijk is, dat, als men in Heemstede zou ko- men tot functiebeschrijvingen, het waarderen van functies en het toe- kennen van punten enz., het dan wei eens zou kunnen zijn, dat voor een groot deel van de werklieden een toelage zou moeten worden vastge- steld. Dat betekent dus dat er geen loonsverhoging zou worden toe- gekend, maar een toelage om daardoor het oude loon te kunnen behou- den. De merit rating kan echter nog wel wat soelaas voor de mensen bieden en dat kan gaan tot 8 Dat acht spreker het enige voordeel dat er in zit. Spreker heeft gemeend goed te doen deze zijde van de medaille ook even te belichten. De heer van Wijk, wethouder, koestert met de heer Zegwaart de vrees, dat met toelagen zal moeten worden bereikt om reeds verkregen rechten te handhaven. Spreker zal eens opnoemen wat een beoordelings- lijstje zoal bevat, nl. geboortedatum; burgerlijke staat; datum van indiensttreding; laatste beoordeling; beoordeeld door; samen met; be- sproken met; opmerkingen; wat moet aan de verdere vorming van de beoordeelde worden gedaan; door hemzelf; door de chef; door derden; beoordeling besproken op de zoveelste; kennis; zelfstandigheiduitdruk- kingsvaardigheid; contact met anderen, met collega's, met onderge- schikten, buiten eigen kring; zijn tempo; zijn regelmaat; zijn kwaliteit; zijn kwantiteit; zijn gedrag ten opzichte van mensen; wat is de sterkste kant gebleken van de beoordeelde en wat zijn relatief zijn zwakste zij- den; geeft het overwicht aanleiding tot het maken van opmerkingen; geeft het contact met zijn superieuren aanleiding tot opmerkingen; zijn of haar geestelijke of lichamelijke conditiede huislijke om- standigheden van belang voor de beoordeling; korte karakteristiek van de beoordeelde; heeft betrokkene in de dienst de kans gehad om buiten zijn functie te tonen wat hij waard is, brandweer b.v.; wat is hierbij ge- bleken; zo de functie-inhoud in de beoordelingsperiode is gewijzigd, in hoeverre is dit veroorzaakt door de beoordeelde; vermeerdert hij zijn bekwaamheden binnen zijn vakgebied; algemene ontwikkeling; diplo- ma's; wat heeft zijn belangstelling; welke activiteiten heeft hij buiten zijn functie; hebt u de indruk dat hij zich prettig voelt in zijn huidige werk; heeft hij zelf wel eens wensen geuit met betrekking tot zijn toe- komst; welke redenen; wat is hier aan gedaan; acht u de huidige werk- situatie gunstig voor de verdere ontplooiing; welke opmerkingen wilt u nog maken over de verdere toekomstmogelijkheden van betrokkene. Spreker vreest, dat het behandelen van deze zaak een dienst op zich wordt. Dit moet dior iemand beoordeeld worden en die beoordeler moet weer door een ander gecontroleerd worden of hij wel voldoende objectief is. We gaan in het leven van de mensen wroeten, in hun denken en doen. Deze mensen zijn niet van ons, maar werken voor ons en voor de rest

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 8