24 april 1958. 89 hebben ze hun eigen leven. Spreker houdt zijn hart vast wanneer dit alle- maai moet gebeuren. Hij ziet dit nog niet allemaal als geschikt om voor de gemeente Heemstede toe te passen. Spreker hoopt, dat men dit maar loslaat en zal zeggen dat, ais de gemeente zonder invoering van werk- classificatie 3 wil geven, ze zelf maar zien moet hoe ze dat verder dekt. Als deze lange omweg moet worden bewandeld dan komt deze het college niet direct gewenst voor. Spreker hoopt, dat deze vragenlijsten zullen worden opgeborgen in een oven, waaruit zij waarschijnlijk niet zullen terugkeren. ONTSLAG HUWENDE AMBTENARES. Mevr. van der Meulen zegt, enige maanden geleden te hebben gevraagd of, nu de huwende ambtenares in rijksdienst kan aanblijven, het in het voornemen van burgemeester en wethouders lag een dergelijke bepaling ook in het ambtenarenreglement van deze gemeente op te nemen. Er is toen toegezegd, dat dit op zeer korte termijn zou gebeuren. Tot spreek- sters spijt heeft zij er tot nu toe niets van bemerkt. De heer Mr. van Wijk, wethouder, antwoordt, dat burgemeester en wet- houders hebben nagegaan of zich binnen afzienbare tijd een situatie zou voordoen waarbij een dergelijk artikel zou moeten worden toegepast. Dat bleek niet het geval te zijn. Dat gaf dus enige speling, waardoor meer aandacht besteed kon worden aan bijzonder actuele zaken, zoals de finan- ciële positie van de gemeente, enz. Eenmaal wetend dat dit een theore- tische kwestie voor de gemeente was is deze even blijven rusten. Nadien hadden burgemeester en wethouders deze kwestie wel willen oplossen, maar toen was het college niet voltallig. Burgemeester en wethouders zien n.l. deze zaak het liefst behandeld in een voltallig college opdat ailer licht over de huwende ambtenares kan schijnen. Zodra het college weer vol- tallig is en dat zal naar burgemeester en wethouders hopen spoedig het gevai zijn, zullen zij tot een uitspraak in deze komen en een voorstel aan de raad doen. Er bestaan met betrekking tot dit vraagstuk nog wel enige modaliteiten in het college. De een is wat meer geporteerd de rijksregeling in deze te volgen, de ander staat daar nog wat amenderend tegenover. Mevr. van der Meulen vindt het niet gewenst dat met een voorstel wordt gewacht tot er een persoonlijke kwestie aan de orde is. Spreekster zou het veel moeilijker vinden om over deze zaak te oordelen als het over een bepaald geval gaat omdat dan een persoonlijke waardering van de hu- wende ambtenares in het geding kan komen. Het blijft niettemin moge- lijk dat er binnenkort een ambtenares gaat trouwen. Het lijkt haar beter om dan toch maar bijtijds een beslissing te nemen. Spreekster hoopt dan ook, dat, zodra het college weer voltallig is, een voorstel aan de raad zal worden gedaan. Gezien de belofte die enige tijd geleden gedaan is, is hiervoor ook wel aanleiding. De heer Mr. van Wijk zegt, dat hij het volkomen eens is met mevr. van der Meulen dat een dergelijke zaak beter in abstracto beslist kan worden dan wanneer zich zo'n kwestie zou voordoen. Maar een week of 6 geleden dit onderzoekend en toen wetend dat een dergelijke kwestie zich niet direct zou voordoen, leek het beter om deze zaak even te laten rus- ten. Burgemeester en wethouders willen graag in een academisch debat over deze zaak tot een beslissing komen. De heer Zegwaart herinnert er aan dat er een commissie is ingesteld om het nieuwe ambtenarenreglement te gaan bestuderen. Dat betekent dus, dat er binnen niet te lange tijd toch een nieuw ambtenarenregle- ment zal komen. Waar er zich binnen afzienbare tijd geen gevallen zullen voordoen waarop een eventuele nieuwe regeling voor de huwende ambte-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 9