64 2e Afd. 29 mei 1958. BOUW VAX 54 WONINGEN, EEN BEDBIJFSRUIMTE EN 10 GABAGES TEN WESTEN VAN DE GLIPPEB DREEF. Aan de Raad, Bij Uw besluit van 10 januari 1958, no. 8, werden kredieten verleend voor de bouw van 101 woningen, 16 garages en 3 bedrijfsruimten op een terrein ten westen van de Glipper Dreef, onder voorbehoud, dat de van het rijk te vragen geldelijke steun ingevolge de Woningwet zou worden verkregen. Door een wijziging in het subsidiebeleid der regering kon met de uit- voering van dit bouwplan tot nu toe nog geen aanvang worden gemaakt. Inmiddels is bekend geworden, dat in het kader van het plan tot de bouw van 40.000 woningwetwoningen in het gehele land in 1958 aan onze gemeente een bouwcontingent voor 54 woningen zal worden toegewezen. Dit betekent dat het bewuste plan voor de bouw van 101 woningen voor- lopig slechts voor ongeveer de helft zal kunnen worden gerealiseerd. Voor de bouw van garages, dagwinkels en dergelijke worden door het rijk geen voorschotten verleend, zodat deze bouwkosten door de gemeente zelf dienen te worden gefinancierd. Wij hebben er ons ernstig over beraden of, niettegenstaande hiervoor dus geen rijksvoorschot wordt verleend, toch tot de bouw van een beperkt aantai garages bij dit complex dient te worden overgegaan. In dit ver- band vestigen wij er de aandacht op, dat bij de inmiddels gereedgekomen 48 woningen in strokenbouw geen enkele garage werd gebouwd. Door de voorgenomen bouw breidt zich het aantal woningen aan de westzijde van de Glipper Dreef uit tot 102. Onder de bewoners daarvan zal o.i. zeker belangstelling bestaan voor het huren van een garage. Uiteraard komt de bouw van een 10-tal garages tegelijk met de woningen voordeliger uit dan wanneer de bouw later zou plaats hebben. Bovendien wordt de huur van de te bouwen woningen gunstig beïnvloed wanneer de garagebouw nu plaats heeft, zoals uit het exploitatieoverzicht blijkt. Op grond van een en ander stellen wij U daarom voor de bouw van 10 garages wel in het plan op te nemen. Ook komt het ons gewenst voor in het thans te bouwen complex 1 dag- winkel op te nemen. Hierin zou b.v. eventueel een agentschap van de Posterijen kunnen worden gevestigd, waaraan in deze buurtschap zeker behoefte bestaat. Tenslotte wijzen wij er op, dat in 1958 financiering van woningwet- bouw uit andere bronnen dan het zogenaamde „grote contract" (hieruit viel aan de gemeente toe /337.300,ingevolge raadsbesluit van 29 mei 1957, no. 68 en 16.000,ingevolge raadsbesluit van 19 december 1957, no. 141) en de te verlenen rijksvoorschotten niet is toegestaan. Van deze bedragen is een bedrag van 184.650,voor het nieuwe plan beschikbaar. Uit een en ander zal U blijken, dat het niet mogelijk is het plan voor de bouw van 101 woningen thans ineens te verwezenlijken. Het is thans noodzakelijk over te gaan tot intrekking van Uw eerder- genoemd besluit van 10 januari 1958 en tot vaststelling van een nieuw besluit voor de bouw van 54 woningen van het type B, één dagwinkel en 10 garages. Dit omvat de zuidelijk gelegen helft van het meergenoemde plan van 101 woningen. De 54 woningen zijn gelegen rondom drie binnen- plantsoenen, waarvoor van de huurders een bijdrage in het onderhoud zal worden gevraagd van f 0,55 per week. Wij stellen U voor, voor de financiering van deze woningen rijksvoor- schotten ingevolge de woningwet aan te vragen en om een jaarlijkse bijdrage uit 's Rijks kas te verzoeken op grond van de Bijdrageregeling Woningwetbouw 1950. De stichtingskosten worden geraamd als volgt:

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 11