2e Afd. 29 mei 1958. 64 Grondkosten 191.636,- Bouwkosten f 858.222, Aan de hand van deze kcsten kan de huurprijs voorlopig berekend worden op f 12,25 per week. Evenals zulks voor het complex De Glip-Oost reeds is geschied, stellen wij U voor, voor deze woningen gemeenschappelijke voortuinen aan te leggen, omdat daardoor een beter geheel wordt verkregen en het aanzien van het complex hiermede zeer is gebaat. De aanlegkosten van deze voortuinen zijn in de grondkosten begrepen. In de onderhoudskosten zal door de huurders een bijdrage verschuldigd zijn van 0,30 per week. Op grond van het vorenstaande bieden wij U hierbij een ontwerp-besluit tot stichting van de woningen aan. Heemstede, 21 mei 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 12