64 2e Afd. 29 mei 1958. BOUW VAN 54 WONINGEN, EEN BEDBIJFSRUIMTE EN 10 GABAGES TEN WESTEN VAN DE GLIPPEB DBEEF. De Raad der gemeente Heemstede, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 1958; BESLUIT onder intrekking van zijn besluit van 10 januari 1958, no. 8 1. over te gaan tot de bouw van 54 woningen, een bedrijfsruimte en 10 garages op een terrein ten westen van de Glipper Dreef; 2. voor dit doei gebruik te maken van een perceel grond van het Grond- bedrijf en hiervoor aan dit bedrijf te vergoeden f 184.082, 3. ten behoeve van de onder 1 bedoelde bouw ter beschikking van burge- meester en wethouders te stellen, voor de bouw van 54 woningen: voor de grond f 182.948, voor de bouw f 827.340, onder voorbehoud, dat de van het rijk te vragen geldelijke steun wordt verkregen; 4. ten behoeve van de bouw van een bedrijfsruimte ter beschikking van burgemeester en wethouders te stellen voor de grond f 1599, voor de bouw f 5000, 5. ten behoeve van de bouw van 10 garages ter beschikking van burge- meester en wethouders te stellen voor de grond f 7.0.89, voor de bouw f 25.882, 6. ten behoeve van het onder 1 genoemde doel uit 's Rijks kas voor- schotten aan te vragen en te aanvaarden tot gelijke bedragen als ver- meld onder 3, onder aftrek van een bedrag van 184.650,dat nog beschikbaar is van de in het kader van het zogenaamde ,,grote con- tract" met de institutionele beleggers aan de gemeente toegevloeide financieringsmiddelen voor de woningwetbouw en voorts een zo hoog mogelijke bijdrage op grond van de Beschikking Bijdragen Woningwet- bouw 1950; 7. ten behoeve van deze woningen jaarlijks een bedrag van 7 van de op het tijdstip van storting geldende jaarhuur te storten in het krachtens artikel 24c van het woningbesluit te vormen fonds overeen- komstig de bepalingen van de Beschikking Bijdragen Woningwet- bouw 1950. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 29 mei 1958. De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 13