65 4e Afd. 29 mei 1958. STOFFEKING EK MEUBILEBING VERGADERZAAL MET GARDEROBE IN HET RECHTERBOUWHUIS VAN ,,HET OUDE SLOT". Aan de Raad, Bij Uw besluit van 29 mei 1957, no. 49, verleende U ons kredieten voor de stichting van een commandopost en van een vergaderzaal voor de Bescherming Bevolking in het rechterbouwhuis van „het Oude Slot", tot in totaal een bedrag van 23.500,De verbouwing nadert haar vol- tooiïng. Het is daarom nodig, dat thans in de stoffering en meubilering van de gestichte lokaliteiten wordt voorzien. De kosten van inrichting van de commandopost worden door de Kring Haarlemmermeer van de Bescherming Bevolking betaald, doch de stof- fering en meubilering van de vergaderzaal met garderobe komt voor rekening van de gemeente, omdat deze lokaliteiten ook voor andere doel- einden dan ten behoeve van de Bescherming Bevolking gebruikt zullen worden. De kosten daarvan bedragen, bij een eenvoudige uitvoering, 3950,—. Onder mededeling, dat de nadere gegevens terzake voor U ter inzage liggen, nodigen wij U uit ons, door vaststelling van bijgevoegd ontwerp- besluit, het voor dit doel nodige krediet te verlenen. Heemstede, 14 mei 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling. De Raad der gemeente Heemstede, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 1958; BESLUIT burgemeester en wethouders ten laste van de gewone dienst der ge- meentebegroting een krediet groot /3950,te verlenen ten behoeve van de stoffering en meubilering van de in het rechterbouwhuis van „het Oude Slotgemaakte vergaderzaal en garderobe. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 29 mei 1958. De secretaris, De voorz

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 15