66 2e Afd. 29 mei 1958. GELDLENING N.V. BANK VOOR NEDERLANDSCHE GEMEENTEN GROOT /375.000,—. Aan de Raad, Wij delen XJw College hierbij mede, dat wij van de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten een aanbieding ontvingen uit de opbrengst van de 5 emissie 1958 en wel tot een bedrag van f 375.000, De verdeling van de totaal opbrengst van deze lening over de gemeen- ten is wederom geschied op basis van de netto-vlottende schuld van de gemeenten op 1 januari 1958. De lening wordt aangegaan tegen een koers van 100%; de looptijd is 30 jaren; de rente bedraagt 5% per jaar, halfjaarlijks te voldoen. De af- lossing geschiedt in 20 gelijke jaarlijkse termijnen, aanvangende op 16 juni 1969. Voor de bestemming van de onderhavige middelen zijn richtlijnen ver- strekt door de Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Pu- bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie bij circulaire van 19 mei 1958, afdeling financiën B.B. no. U 33447. De opbrengst van deze leningen kan slechts dan worden gebruikt voor de financiering van nieuwe investeringen, indien alle terzake van reeds voltooide of nog in uitvoering zijnde kapitaalswerken verrichte of nog te verrichten uitgaven zijn gedekt of zullen worden gedekt, uit de op- brengst van reeds gecontracteerde leningen en leningen waarover reeds overeenstemming was verkregen. Dit betekent voor onze gemeente dat de opbrengst van deze lening voor consolidatie van de vlottende schuld zal dienen te worden aangewend. De Uw College bekende motieven, welke wij reeds vroeger voor U ont- vouwden, doen ons U adviseren ook van het thans ontvangen aanbod gebruik te maken. Wij stellen U derhalve voor tot vaststelling van nevensgaand ontwerp- besluit over te gaan. Heemstede, 21 mei 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 17