66 2e Afd. 29 mei 1958. GELDLENING N.V. BANK VOOli NEDERLANDSC'HE GE.MEENTEN GROOT f 375.000, De Raad der gemeente Heemstede, Gezien het voorstei van burgemeester en wethouders Gelet op de artikelen 170 en 228 der gemeentewet; BESLUIT ten laste der gemeente Heemstede, hierna te noemen „geldneemster", een geldlening aan te gaan groot /375.000,— met de N.V. Bank voor Neder- landsche Gemeenten te 's-Gravenhage, hierna te noemen „geldgeefster", tegen een koers van 100en verder op de grondslag van de volgende bepalingen Artikel 1. Geldneemster zal over het onafgeloste nominale bedrag der lening be- talen een tegen vijf ten honderd per jaar te berekenen rente, te voldoen op 16 juni en 16 december van elk jaar, voor het eerst op 16 december 1958 over het alsdan sedert de datum van opneming verstreken tijdvak. Bij de berekening van de rente zal elke maand op dertig dagen en elk jaar op driehonderd zestig dagen worden gesteld. Artikel 2. Onverminderd het bepaalde in het derde lid zal geldneemster het bedrag der lening aflossen in 20 termijnen en wel in de jaren 1969 tot en met 1988, 18.750,per jaar. De aflossingstermijnen zullen worden voldaan op 16 juni van elk jaar. Geldgeefster heeft tot 31 december 1958 de bevoegdheid van geldneem- ster te verlangen, dat de terugbetaling van de gehele lening of een gedeelte daarvan zal geschieden volgens een aflossingsplan, dat afwijkt en in de plaats treedt van dat, in de voorgaande twee leden vervat, mits de gemid- delde looptijd der lening als gevolg daarvan niet wordt verkort. Artikel 3. Algehele of gedeeltelijke extra-aflossing der lening zal tot 16 juni 1968 zijn uitgesloten; op Iaatstgenoemde datum en vervolgens uitsluitend op de aflossingsverschijndagen zal geldneemster extra mogen aflossen, doch slechts tegen betaling van een vergoeding van één en een half ten honderd van het extra af te lossen bedrag, indien de aflossing plaats vindt vöôr 16 juni 1973, terwijl zulks gedurende de verdere looptijd der lening slechts mogelijk zal zijn tegen betaling van een zodanige vergoeding, berekend naar één ten honderd van het extra af te lossen bedrag. Geldneemster zal van haar voornemen tot extra-aflossing der lening tenminste vier maanden tevoren aan geldgeefster schriftelijk kennis geven. Deze kennisgeving is onherroepelijk en verplicht geldneemster op de gestelde datum de extra-aflossing te doen. De bedragen overeenkomstig dit artikel extra afgelost, zullen gerekend worden allereerst te zijn betaald in mindering van de laatste aflossings- termijn, daarna van de voorlaatste en zo vervolgens. Artikel 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 zal geldneemster aan geld- geefster binnen een maand na mededeling van het bedrag een evenredig

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 18