1 1 1 2e Afd. 29 mei 1958. 66 aandeel vergoeden in de kosten, verbonden aan de verkrijging en het beheer van de fondsen, waaruit geldgeefster de onder A genoemde geld- lening zal verstrekken. Artikel 5. Alle aan geldgeefster verschuldigde betalingen zullen geschieden te haren kantore te 's-Gravenhage of bij een nader door geldgeefster aan te wijzen betaalkantoor. De betalingen zullen geschieden in Nederlands geld, zonder korting of schuldvergelijking en zonder kosten voor geldgeefster. De betalingen zullen gerekend worden allereerst te zijn geschied ter voldoening van de kosten, vervolgens van de boeten, daarna van de ver- goedingen, vervolgens van de rente en het laatst van de hoofdsom. Artikel 6. Indien geldneemster het aan rente of aflossing verschuldigde niet op tijd en overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 zal hebben voldaan, zal zij aan geldgeefster betalen, als boete, een bedrag, gelijk aan vijf ten honderd per jaar van het achterstallige bedrag over de tijd der nalatig- heid. Artikel 7. Het onafgeloste deel van het bedrag der lening is, met de rente en de kosten, onmiddellijk opeisbaar, bij niet-nakoming door geldneemster van één of meer der in deze akte vermelde bepalingen of aangegane ver- bintenissen, tenzij geldneemster na door geldgeefster aan haar verplich- tingen te zijn herinnerd, alsnog binnen veertien dagen na ontvangst dier herinnering het verschuldigde, vermeerderd met de boete, voldoet, c.q. haar overige verplichtingen alsnog nakomt. Geldneemster zal in gebreke zijn door het enkele feit van het voorvallen van het in het vorige lid bedoelde geval van onmiddellijke opeisbaarheid, alsof zij bij bevel of andere soortgelijke akte ware in gebreke gesteld. Artikel 8. De belastingen, welke van rente der lening geheven mochten worden, komen ten laste van geldneemster. Artikel 9. Alle kosten en rechten van deze akte, van de schuldbekentenis en van de maatregelen, welke geldgeefster mocht nemen tot behoud of ter uit- oefening harer uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten zijn voor rekening van geldneemster. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 29 mei 1958. De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 19