4e Afd. 29 mei 1958. 59 ROOILIJNEN (3LOOSTER.WEG/WILHELMINAPLEIN. Aan de Raad, Bij raadsbesluit van 16 augustus 1923, no. 77 werd de breedte van de Cloosterweg tussen het Wilhelminaplein en de Molenwerfslaan bepaald op minstens 14 meter. De ingevolge dat besluit geldende oostelijke voorgevel- rooilijn loopt zodanig, dat hij alle aan die zijde van de Cloosterweg gelegen percelen doorsnijdt. Bij eventuele verbouwingen zou de voorgevel van elk van die percelen in deze rooilijn moeten worden geplaatst en dus sterk terugspringen ten opziehte van de aangrenzende percelen. Het verkeer over deze weg is niet zodanig, dat een breedte van 14 meter een vereiste is. Wij achten een breedte van 11 meter, te weten een rijweg van 6 meter met trottoirs van 2/ meter, voor deze weg voldoende. Indien de weg op deze breedte wordt geprojecteerd, worden althans de eigenaars van een deel der aan de oostzijde van deze weg staande huizen minder gedupeerd, dan thans het geval is. Wij stellen U daarom voor het bijgaande ontwerp-besluit vast te stellen. Heemstede, 1 mei 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; BESLUIT: onder intrekking van zijn besluit van 16 augustus 1923, no. 77 de breedte van het gedeelte Cloosterweg tussen Wilhelminaplein en Molenwerfslaan te bepalen op minstens 11 meter en de rooilijnen voor de Cloosterweg en een gedeelte van het Wilhelminaplein vast te stellen als op de bij dit be- sluit behorende tekening is aangegeven. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 29 mei 1958. De secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 1