67 4e Afd. 29 mei 1958. MAKEN VERBINDINGSGANG IN HET WIJKGEBOUW „DE PRINCEHOF". Aan de Raad, In de drie jaren, dat het wijkgebouw ,,de Princehof" in gebruik is, zijn een tweetal ernstige gebreken aan dat gebouw aan de dag getreden. Bij Uw besluit van 27 juni 1957, no. 72, verleende Uw Raad ons reeds een krediet, groot f 3000,voor het aanbrengen van een nieuwe dekvloer in de grote zaal, omdat gebleken was, dat de bestaande ,,marleytile" vloer ten enen male niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Van Gedeputeerde Staten ontvingen wij eehter het bericht, dat de besteding van dat krediet door dat college niet dermate urgent geacht werd, dat de uitvoering van het werk, onder de drang der bestedings- beperking, niet voor uitstel vatbaar zou zijn. Aangezien de gegronde klachten van de bezoekers van „de Princehof" blijven voortduren, zullen wij trachten, nu de schaarste op de geldmarkt enigermate lijkt af te nemen, alsnog de toestemming te verkrijgen om tot uitvoering van Uw besluit over te gaan. Een tweede gebrek is hierin gelegen, dat tussen de zalen van ,,de Princehof" en de keuken in de woning van de concierge geen verbinding binnenshuis bestaat. Deze omstandigheid vormt een voortdurend incon- venient voor de concierge. Warme maaltijden, die in een der zalen worden gebruikt, moeten bereid worden in de keuken van de conciergewoning. De concierge heeft daarbij grote moeite om de gerechten behoorlijk ver- warmd op tafel te brengen, omdat hij met de spijzen, vöör het opdienen, door de buitenlucht moet. Bovendien is het gevaar voor kouvatten door het bedienend personeel, als gevolg van het ontbreken van een verbinding binnenshuis tussen keuken en zalen, reeds herhaaldelijk gebleken. Ter opheffing van de beschreven bezwaren hebben wij een plan laten ontwerpen volgens hetwelk, met behoud van de uiterlijke vorm van het gebouw en zonder dat de zalen kleiner worden, een verbinding tussen de conciergewoning en de zalen wordt tot stand gebracht. De aan deze verbouwing verbonden kosten bedragen f 4750,—. Onder mededeling, dat de desbetreffende stukken voor U ter inzage liggen, nodigen wij U uit ons, door vaststelling van bijgevoegd ontwerp- besluit, het voor deze verbouwing benodigde krediet te verlenen. De Commissie van Openbare Werken heeft zich met het plan geheel verenigd. Heemstede, 21 mei 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris,, T. M. Schelling.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 21