60 4e Afd. 29 mei 1958. VERLENGING TERMIJN VAN ONTRIJIMING VAN ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONINGEN. Aan de Raad, Bii Uw besluit van 25 april 1957, no. 38, werden de woningen Prinsen- laan nrs 3 en 5 onbewoonbaar verklaard. De termijn van ontruimmg van deze woningen eindigt op 27 mei a.s. Het perceel Prinsenlaan no. 5 is inmiddels verlaten, doch voor de bewoners van Prmsenlaan no. 3 îs nog geen geschikte woonruimte aan te wijzen, zodat verlenging van de termiin van ontruiming van deze woning nodig is. Van de bij Uw besluit van 31 oktober 1957, no. 109, onbewoonbaar verklaarde woningen Binnenweg 169, 173 en 175 zijn de percelen nrs. 173 en 175 nog bewoond. Ook voor deze woningen zal de termijn van ontruiming, welke eindigt op 5 juni a.s., verlengd dienen te worden. Tenslotte delen wij U mede, dat perceel Kerklaan no. 5, dat eveneens op 31 oktober 1957 bij besluit no. 110 onbewoonbaar werd verklaard en waarvan de ontruimingstermijn ook op 5 juni a.s. eindigt, op laatstge- noemde datum nog bewoond zal zijn. Mitsdien zal verlenging van de termijn van ontruiming van deze woning niet achterwege kunnen blijven Wij stellen U voor door vaststelling van bijgevoegd ontwerp-besluit tot verlenging van de termijn van ontruiming van de bovengenoemde daar- voor in aanmerking komende woningen over te gaan. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 1958; Gelet op artikel 25, sub 5 der Woningwet; de termijn, binnen welke de onbewoonbaar verklaarde woningen Prinsen- laan no. 3,' Binnenweg no. 173 en 175 en Kerklaan no. 5, ontruimd moeten zijn, te verlengen tot 1 december 1958. Heemstede, 21 mei 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling. BESLUIT Gedaan ter openbare raadsvergadering van 29 mei 1958. De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 3