62 2e Afd. 29 mei 1958. RESERVEFONDS WONINGVERBETERING 146 GEMEENTEWONINGEN INDISCHE Bi l KT EN DE GI.Il'. t De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 1958; BESLUIT vast te stellen de volgende Verordening op het reservefonds vvoningverbetering. Artikel 1. Er wordt ingesteld een reservefonds voor woningverbetering. Dit fonds is van toepassing op de navolgende complexen gemeentewoningen, te weten: 33 woningen aan de Balistraat, 48 woningen aan de Kadijk, en 59 en 6 woningen aan de Bankastraat. In dit fonds worden ten laste van de exploitatie van genoemde wo- ningen dezelfde stortingen gedaan als het gevai zou zijn wanneer artikel 7 der Wet Grootboek woningverbetering hierop toepasselijk was. Artikel 2. De middelen van het fonds worden rentegevend belegd bij de algemene dienst der gemeente. De in dit fonds gestorte gelden dragen een rente van 3 's jaars. Artikel 3. De in het fonds gestorte gelden worden op dezelfde wijze aangewend als in de artikelen 17 en 18 van de Wet grootboek woningverbetering is bepaald ten aanzien van woningen waarop deze wet van toepassing is. Artikel 4. Dit besluit treedt in werking op heden en werkt terug tot 1 augustus 1957. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 29 mei 1958. De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 8