OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag, 29 roei 1958, des nam. om 4 uur. 29 mei 1958. 92 Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burg-emeester. Tegenwoordig zijn de leden: de dames H. v, d. Meulen-Houwer en J. van Nispen-van Wely en de heren O. A. Brink, Mr. Dr. J. van Bruggen, K. J. Dijkstra, W. J. H. van Hees, A. C. Hopstaken, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, W. J. Reijnders, M. D. Scheer, Th. J. Verhoeven, A. J. J. Ver- spoor, Drs. M. Weijers, Mr. J. H. G. Zeelenberg, P. Zegwaart en de wet- houders A. J. van Houten, E. J. van Lent en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer T. M. Schelling. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Van Hees wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 24 april 1958. 2. Ingekomen stukken. 3. Vaststelling rooilijnen Cloosterweg (59). 4. Verlenging termijn ontruiming van onbewoonbaar verklaarde wonin- gen aan de Prinsenlaan, Binnenweg en Kerklaan (60). 5. Krediet voor vemieuwing van de gas- en waterleidingen naar de ge- meentelijke sportparken (61). 6. Reservefonds voor woningverbetering van 146 gemeentewoningen In- dische buurt en de Glip (62). 7. Benoeming van onderwijzeressen aan de Voorwegschool (63). 8. Intrekking van het raadsbesluit tot de bouw van 101 woningen ten westen van de Glipper Dreef. Bouw van 54 woningen, een bedrijfsruimte en 10 garages ten westen van de Glipper Dreef (64). 9. Krediet voor de inrichting van de vergaderkamer van de B.B.-post (65). 10. Aangaan van een geldlening groot f 375.000,(66). 11. Krediet voor het maken van een dienstgang aan het gebouw „de Prin- cehof" (67). 12. Rondvraag. Alvorens met de behandeling van de agenda aan te vangen houdt de Voorzitter de volgende toespraak. „Dames en heren. Het is misschien velen Uwer ontgaan dat het vandaag een zeer gedenk- waardige dag is. Het is nl. 12% jaar geleden dat de normale verhoudingen in ons land wederom werden hersteld. Tengevolge van een besluit van de tcenmalige rijkscommissaris werden de raden per 1 september 1941 ont- bonden. Ik kan mij levendig voorstellen dat voordat dit besluit van de rijkscommissaris in werking trad de wethouders con amore voor hun functie hebben bedankt omdat zij niet wilden medewerken aan de uitvoe- ring van de besluiten van de duitse bezetter. Zelf burgemeester in een andere plaats zijnde weet ik wat het zeggen wil wanneer de verantwoor- delijkheid voor het besturen van een gemeente volkomen komt te rusten

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 1