101 29 mei 1958. makende van een zgn. bemiddelend orgaan zoals het Bouwfonds er een is. Men hoeft niet beslist het Bouwfonds te gebruiken om hypotheek te ver- knjgen. Hiermede wordt dus niet bedoeld het als belegger bouwen van huizen voor de verkoop. Het wil spreker voorkomen dat het juist in een plaats als Heemstede voor particulieren aantrekkelijk kan zijn om een womng voor zelfbewoning te bouwen. Spreker verzoekt burgemeester en wethouders om, wanneer dergelijke aanvragen misschien hier of daar aan- wezig zijn, deze te bevorderen en om wanneer er aanvragen om woonver- gunningen of verhuisvergunningen binnenkomen propagandistisch op deze mogelijkheid de aandacht te vestigen. Als dat niet gebeurt of wanneer burgemeester en wethouders daar niet voor voelen, zou spreker gaarne wilien weten waarom dat het geval is en waarom het zo moeilijk gaat en waarom de weg langs het bemiddelend orgaan zo moeizaam is. Wat zit hier toch achter? Het is niet alleen in Heemstede dat deze regeling zo spaarzaam wordt toegepast doch ook in andere gemeenten is dit het geval. i--,TÜ !preker voorkomen dat, wanneer er meer publiciteit aan deze mo- geiijkheid werd gegeven, daar meer gebruik van zou worden gemaakt een en ander ten voordele van de hele woningsituatie in deze gemeente. De heer Zegwaart zegt, dat de V.V.D. gisteravond niet verheugder ge- weest kan zijn als spreker zo straks met de mededeling van de wethouder over de mogelijkheid van het bouwen van het restant van de 101 wonin- gen. Ook verheugt spreker zich er over dat de wethouder heeft doorge- geven dat er binnen niet al te lange tijd plannen zullen komen voor de bouw van winkels aan de Glip, want het is inderdaad een noodzaak dat er een mogelijkheid komt dat de mensen daar het een en ander kunnen kopen. Spreker heeft zich een beetje verbaasd over de mededeling van de wet- houder dat 3 van de 21 garages nog niet verhuurd zijn en dat er 's avonds nog een twmtigtal auto's langs de weg staan. Deze autobezitters vinden het dan blijkbaar met zo erg dat hun auto 's nachts langs de weg staat want a,nders zouden zij wel op de 3 leegstaande garages afgevlogen zijn' Spreker vraagt nog of de 18 verhuurde garages allemaal verhuurd zijn aan bewoners van de daar staande huizen of dat zij ook verhuurd zijn aan anderen. Mogelijk kan de wethouder dit in de vergadering of ner brief mededelen. f De heer van Lent, wethouder, antwoordt, dat woningwetwoningen door particulieren met gebouwd kunnen worden. Premiebouw door particulieren îs mogelijk. De gemecnte heeft aan de oostzijde van de Glipper Dreef ter- h81«verkocht voor de bouw van 44 premie-woningen onder beding dat de helft daarvan door de gemeente als huurwoningen zullen worden toege- wezen. Bij de verkoop van bouwterrein speelt altijd de vraag of een ge- deelte van de woningen vrij verkocht mag worden. Deze komen dan als regel niet aan mwoners van onze gemeente ten goede maar aan mensen van buiten die hier altijd graag komen wonen. Zolang wij in onze gemeen- te nog 500 womngzoekenden hebben vinden burgemeester en wethouders het onverantwoordelijk om de deur voor anderen open te stellen Dat is een van de redenen waarom burgemeester en wethouders de premiebouw op deze terreinen m eigen hand willen houden. Bovendien is er genoeg bouwterrein waar particulieren eventueel premie-woningen kunnen bouwen daar hoeven ze heus dit terrein niet voor te hebben. Naar aanleiding van het inschakelen van het Bouwfonds merkt spreker op, dat, als hij zich voorzichtig uitdrukt, de beoordeling van het bouwen met het Bouwfonds niet onverdeeld gunstig is. De heer Mr. Zeelenberg zegt, dat de door hem bedoelde vorm van bou- wen ook zonder hypotheek van het Bouwfonds tot stand kan komen. De heer van Lent, wethouder, geeft dit toe. De moeüijkheden die de ge-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 10