tsssssrjérS^sî «Ä!TSS,'S,ïLî ;sï5ï» ÄVÄS'ÄÄ'SSJS ÄtTsï"en,-"du™ ™dt' 103 29 mei 1958. kffnen'wordengebrlcht. V°ld°ende ^e^adi^en naar voren De heer Mr. Zeelenberg;: Waar ligt dit aan? zll enLmerem^Hef TOll^omlfn o°ut ÏaT V00°rgeStane vomvanT^fef vendien zijn deze woningen duur. onbiilrjk element. Bo- mogelijkheid bestaat waardoor mfnsen gebf fk makend gebaseerde daarbij gesteund door de overheid indien fan hf V&n 61g:en geld' bereid zijn om een huis te bouwen dan faftfftn.fr elsenHwerdt.voIdaan' heid zegt daar niet voor te voelen omdat dh ef hfaandat over- de bezitter boven hen die niets hebben bevoordelmg zou zijn van nief if fe fersffpfaTs Tfhtf nlisverstand wijzen. Hij spreekt Bouwfonds, doch over het bouwfn vanm6t hyP°theek v&n het gebruik gemaakt wordt van de Reeelinf hfv a°°r partlcuheren waarbij Men moet aan de in dL fefeUnf Äld bevordennf ergen-woningbezit. eisen is, dat het plan wordt ffedifnd fL f V0lt0en 6n een van die Daarvan is er maar een klein f^nta? Vfn 0 Zgn' bemiddclend orgaan. Nederlandse Gemeenten In Limhnre- httta Van 1S Bouwfonds voor terwijl spreker meent dat er in ofL r b!staat no£ een dergelijk orgaan, zijn. Wafneef men gebfLf maakt vanmziant Amsterdam m oprichting de^emL-SngLeLtuL1'"wTl fffweffn^o^,6611 partienlier vo^ens meester en wethouders nov nnni,- h particuliere grond door burge- meente in eigendom heeft, bestemd moet en'LoffLL eff tawoifersf me^feTn^ertsZ5Ämehfk op'hTbesf particulieren -eh aan- nng eigen-woningbezit te^Tn,^ ÄÄf rec°aemheeheefrgem^ktTmfUadedeLerkt °P' d&t h6t Bouwfonds hier veel te krijgen. HedanÄZeMinïenTS geh°nWd

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 12