29 mei 1958. 104 De heer Mr. Zeelenberg zegt, dat zulks misschien het geval is met men- sen die hypotheek nodig hebben. Het gaat echter bij spreker niet over het geval van bouwen met hypotheek van het Bouwfonds want dan is men met handen en voeten daaraan gebonden. De heer van Lent, wethouder, wijst er op, dat men ook bij het Bouwfonds de bouw van een woning zelf kan financieren. De opzet van het Bouw- fonds is, dat men door sparen een bepaald bedrag bijeen krijgt. Men heeft het later mogelijk gemaakt door storting van een bedrag ineens, afhan- gende van het inkomen, deel te nemen aan het Bouwfonds. Burgemeester en wethouders hebben hier bezwaar tegen omdat daardoor de mensen die over geidelijke middelen beschikken, bevoordeeld zouden worden boven hen die ze niet hebben. Juist omdat de gemeente zo weinig bouwrijpe grond heeft is door ons voor het Bouwfonds geen grote reclame gemaakt. Toen het voorstel voor verkoop van grond voor de bouw van 44 premie-wonin- gen in de raad werd behandeld, zijn er ook stemmen opgegaan om dat eigenlijk niet te doen. De Voorzitter zegt, dat de wethouder het kernpunt, de verkoop van bouwrijpe gemeentegrond ten bate van niet-inwoners, juist heeft belicht. Spreker herinnert er aan, dat er op het ogenblik een kleine brochure- oorlog gaande is, die ontstaan is naar aanleiding van een brochure van de burgemeester van Zeist. Hierin staat dat de deling van 40.000 woningwet- woningen en 40.000 premiewoningen, gezien de woningnood voor de be- paalde categoriën, volkomen fout is. Spreker kan dit volkomen onder- schrijven. De voorzitter van de Vereniging van bouwondememers, de heer Mr. van Valkenburg, gaat daar fel tegenin. Spreker blijft er bij dat slechts weinigen een premie-woning kunnen betalen. Voor een groot deel der beter- gesitueerden is er geen woningnood en bij het gemeentebestuur gaat het primair om het lenigen van de woningnood. De heer Mr. Zeelenberg zegt alleen gevraagd te hebben waarom de door hem bedoelde regeling niet werkt. Als men hem dus antwoordt dat deze bouw veel te duur is of dat men veel te lastig is en dat toeiicht, dan heeft hij een antwoord op zijn vraag. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vast- gesteld. IX. KREDIET VOOR DE INRICHTING VAN DE VERGADERKAMER VAN DE B.B.-POST. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 65. Stoffering en meubilering vergaderzaal met garderobe in het rechterbouwhuis van ,,Het Oude Slot". De heer Zegwaart kan zich met dit voorstel heei goed verenigen. Spre- ker vraagt of het niet mogelijk is dat de raad dit rechterbouwhuis eens gaat bezichtigen. Daarbij zou misschien tevens de omgeving eens bekeken kunnen worden, hetwelk mogelijk tot gevolg zou kunnen hebben dat de tegenstanders van de restauratie van het Oude Slot bekeerd worden. Om zlch privé als raadslid te melden met de vraag of hij dit gebouw eens mag zien, ligt spreker niet zo erg en hij neemt aan dat dit andere raadsleden ook niet zal liggen. De heer Drs. Weijers zou graag ingelicht worden over de mogelijkheden van vergaderen in deze zaal, dus welke verenigingen wel en welke niet toegelaten zullen worden. Voorts komt spreker het gevraagde krediet nogal hoog voor.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 13