E^wä^ïSSïs b»iv„e ïs,:^srÄÄjh,t gSSSïlü :rc-ïoea op ,e z,tten ™nt ä-ä'sï rÄss: "e- 105 29 mei 1958. i. â=r »b=reyi.„»a": {SSÎT^ S'w»î„flm,uS"<ir;nï gefteld°ntWerP"beSlUlt W°rdt VerV°lgenS zonder hoofdelijke stemming vast- X. AANGAAN VAN EEN GELDLENING GROOT f 375.000,—. onder vol^ ontwerP"beslnit is opgenomen in de gedmkte stukken 66. Geldlening N.V. Bank voor^ Nederlandsche Gemeenten groot mede de finanCien zicb bier" Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XI. KREDIET VOOR HET MAKEN VAN EEN DIENSTGANG AAN HET GEBOUW „DE PRINCEHOF" AAN on^er vVoTgnoteI °ntWerP"beslnit - opgenomen in de gedrukte stukken 67. Maken verbindingsgang in het wijkgebouw „De Princehof" hie^e^eTan^erTTgeT6'16' C°mmiSSie V°°r °Penbare werben -h toelichting TandTt v^rsteTÄaHfaardlgel" geleken wannee^ tn de geval toekomt wanfTft dT TfaTmetZ7 gCgeV6n die bem dit Scheer, is al verscheidene keren onTf rtpt f sprekers fractiegenoot zullen worden. DaaT wofdt nfet Tver llf die nU °PScheven voorstel zo uit de iucht komt vklîen g 6Pt' Er W°rdt nu gedaan of dit De Voorzitter meent dat het thans niet meer nodig is om dit te zeggen gebîjuw6slechts een^klTta^stukje grond Tesehikbaa!'001* dH nogal gecomprimeerd moest worden opgezet Nu blhkf' iTri hct gebouw er eigenlijk de fout aan zit, dat voor hft klaaTTaken T f- Praktl-)k dat m„.t worden S,m„k, vkn a„ k„nken ln lÄKÎÎgg

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 14