29 mei 1958. 106 in het gebouw te klein is. Deze kleine verbouwing zal het gebouw veel bruikbaarder doen worden omdat de spijzen daardoor binnendoor op tafel kunnen worden gebracht. Inderdaad heeft de heer Scheer op dit inconve- niënt al meermalen gewezen, een bewijs dus dat, wanneer er suggesties uit de raad komen burgemeester en wethouders daar terdege rekening mee houden. De raad heeft reeds een krediet verleend voor het aanbrengen van een nieuwe dekvloer in de grote zaal. Die vloer is in de bestaande toestand niet te handhaven. Van te voren is niet genoeg bekeken of de gebruikte nieuwe materialen, die er op het oog keurig uitzien, wel deugdelijk waren. Het betreffende raadsbesluit is nog niet goedgekeurd. Spreker hoopt echter dat binnenkort bericht zal worden ontvangen dat tegen de uitvoering geen bezwaar bestaat. Of dit de laatste uitgave voor de Princehof zal zijn weet spreker niet. Mogelijk dat er nog eens een suggestie uit de raad komt om dit of dat te doen. Zoals altijd zijn burgemeester en wethouders dan wel bereid om hun oor te luisteren te leggen en zo mogelijk aan de wensen van de raad tege- moet te komen. Zover als nu bekeken kan worden is het gebouw in de gewenste toestand. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vast- gesteld. RONDVRAAG. Schoolbus. Scholen in de Glipperbuurt. De heer Hopstaken heeft van enkele bewoners van de Glipperbuurt ver- nomen dat zij moeilijkheden hebben met het schoolbezoek van kleine kin- deren. Spreker vraagt of het niet mogelijk is 's morgens om kwart voor 9 en 's middags een schoolbus te laten rijden. De Voorzitter vraagt waar die kinderen naar school gaan. De heer Hopstaken antwoordt dat de scholen aan de Voorweg en de Molenwerfslaan worden bezocht. De Voorzitter wijst er op, dat ook in andere delen yan de gemeente zoals Rijnstraat, Leeuw en Hooft, Zandvoortselaan dezelfde moeilijkheden be- staan. De tegenwoordige busverbinding van de Glipperbuurt betekent ech- ter een grote verbetering. Een andere kwestie is dat de aandacht van het gemeentebestuur moet worden gericht op de bouw van een school in de Glipperbuurt. Hierbij doen zich echter nog verschillende moeilijkheden voor. Zo is de samenstelling van de daar wonende bevolking nog niet bekend zodat het nu nog niet te zeggen valt of er een openbare kleuterschool, lagere school of wat dan ook moet komen. Ook wordt gedacht aan een gecombineerde school, althans in het begin. Burgemeester en wethouders houden deze zaak in het oog. Gepremiëerde spaarregeling gemeentepersoneel. De heer Zegwaart vestigt de aandacht van burgemeester en wethouders op de gepremiëerde spaarregeling voor het rijkspersoneel, waarvan bekend is dat deze regeling ook bij de lagere organen kan worden toegepast. Spreker verzoekt het college om, indien hierover een circulaire verschijnt, daaraan snel aandacht te schenken. De heer Mr. van Wijk, wethouder, antwoordt, dat het college ongetwij- feld ook weer aan deze circulaire alle aandacht zal besteden die zij waard zal blijken te zijn. De heer Zegwaart zal, als het nodig mocht zijn, hierop terugkomen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 15