in r»ÄXÄ sa sSs'X'ä'ä Ä^ia^"ÄÏÏÄ!SïïK.ïïS aÄ'STÎVSS dft teerkrzoBrnUggeU V°°r het comPiiment aan zijn Spreker wil hier echter even rechtzettefdafdit^^fff h6eft gevonden' uitgegaan hoogstens van burgemeester en wfthÔfd Ulet Van hem is b4»na„. secretaris. 107 29 mei 1958. Uurwerk Dreefschool doorgeleven aaTde^ecteïr 1^.™ de heer S'cheer herhaaldelijk de klok te doen herstelLn^ wZmÄ?'? is cPd™cht gegeven om niet. Hij zal daartoe no^aaîTopdracht geven." gWeet SPrGker gend. wethf def !ocf staat^f foo rt^ de -ethouder «er onbevredi- van de bedrijven Deze renaratie i« t ortdurend contact met de directeur Baldadigheid. een eklacht L*TintZn£n ITÏT™ dat burgemeester en wethouders de last die zîj o^hef ple^fondLvfnd^^Tn n-T het D' DroogPiein °ver niet ontzien hen te plagen terwiil bet nin nderen uit de buurt die zich spelen waardoor het besrhkdigd wordt nfhÔf gebruikt wordt om in te aan de ouders van f f bewoners van het plein hebben te heffen. De ouders werkef rrhWbftfW6 g &evraa§'d om die last op heeft de polifeer a7 wff^afgedaanE°n P°°Sje geleden Spreker hoopt dat door de nolitfr nnk tgeen toen wel geholpen heeft. opdat de bewoners de rust krijgen die zij begerenuitgeoefend' hetgeen de heer Kooiimanq brSt f ontvangen. Spreker onderschrijft beetje weinigf LÎ^kunne^Ä de °Uderen ook wel een gegeven om de belhamels&er uit te halen efheeft echten opdracht Getracht zal worden zodorndr brt t naar het bureau te nemen. moeilijk om de surveiSncfSafbeSkÄ f krijgen' Het ls UW t= weioig .senten ïan Sif"0f: Boekje „Welkom in Heemstede". woofdfan dat/te bfngenffof iiffLtiatfff voorzitter een Heemstede" samen te stellen Snrrbr ef om het boekje „Welkom in geslaagd. Daarin heeft hij gegevens gevondefdi f boekje buitengemeen de geest stonden. In de gegevens znlftn nrf i n zo Precies voor Voor een volgende uitgave wil spreker er dfnTnn661^ mutatles voorkomen. 1958 in Haarlem is gevestigd de Raad van w S 1Jzen dat sedert januari gen en het Ambtenarengerechi aiirnoH beroep voor sociale verzekerin- recht e.d. Omdat het spreker békend isdat on het;le"bureaux voor arbeids- en sociale verzekeringen de menqpn nro- gebied van arbeidsrecht kunnen komt spreker opnamf vf dozf Z Z°eken waar ze terecht hoopt dat meerdere uitgaven van dit boekifzubeff61^ V°°r' SPreker meentenaren zullen zijn !ie dit fekfe gaf fopen V<>lgen d&t °r ge"

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 16