29 mei 1958. 108 standigheid nu het woord te kunnen richten tot de heer Veen die aan dit initiatief heeft medegewerkt en buitendien de zorg voor de nette samen- stelling van dit boekje op zich heeft genomen. Spreker gelooft dat hier- mede een zeer goed werk is verricht. Uiteraard zullen suggesties tot ver- betering of aanvulling van het boekje dankbaar aanvaard worden. De heer Zegwaart vraagt of de prijs van het boekje al bekend is. De Voorzitter antwoordt dat de kosten nog niet allemaai bekend zijn, zodat de prijs nog niet gecalculeerd kon worden. De prijs zal echter zo laag mogelijk worden gehouden. De heer Drs. Weijers heeft alle lof voor dit prachtig mooi uitgevoerde boekje. Spreker heeft echter daarin de R.K. Handelsavondsehool te Haar- lem niet aangetroffen. Spreker hoopt dat deze leemte in een volgende druk wordt aangevuld. De heer Zegwaart verzoekt een applausje voor de secretaris en de heer Veen. (applaus) Voetpad Spaamzichtlaan. De heer Reijnders heeft in het verslag van Openbare Werken de vermel- ding aangetroffen dat o.a. het voetpad van de Spaarnzichtlaan een opper- vlakte-behandeling heeft ondergaan. Spreker noemt dit gruwelijk over- dreven omdat nog niet 1/6 deel van de voetpaden van de Spaamzichtlaan is voorzien. De rest heeft men schandelijk genoeg zo laten liggen. De heer van Lent, wethouder, antwoordt dat deze vermelding in het verslag hem is ontgaan. Misschien had er moeten staan ,,een gedeelte van de Spaarnzichtlaan". S"preker zal speciale aandacht aan de voetpaden van de Spaamzichtlaan wijden. Vervuiling straten. De heer Verspoor klaagt over de vervuiling der wegen die ontstaat door- dat de afsluiters van kalkauto's niet voldoende gesloten zijn, waardoor de kalk op het straatdek lekt. De kalk dringt in de stenen en dat geeft een smerig gezicht. Dit is momenteel weer het geval op de Valkenburgerlaan. Spreker vraagt of hier wat aan te doen is. De Voorzitter zal dit laten onderzoeken en kijken of de politie hiertegen kan optreden. Officiele opening spoorwegstation. Het heeft de heer Verspoor gefrappeerd dat bij de officiele ingebruik- neming van het nieuwe station het gemeentebestuur niet tegenwoordig is geweest. Spreker vraagt wat hiervan de oorzaak is. De Voorzitter antwoordt, dat de wens van de Nederlandse Spoorwegen was om de opening van het nieuwe station onofficieel te doen plaats vin- den zodat voor een officiele vertegenwoordiging van het gemeentebestuur bij de ingebruikstelling van het station geen reden was. De winkeliersver- eniging van de Zandvoortselaan heeft gemeend om deze gebeurtenis te moeten aangrijpen voor het organiseren van een soort winkelweek. Uiter- aard heeft het zakelijke element in deze wel meegesproken. De heer Verspoor is blij dat in deze het gemeentebestuur geen blaam treft. De heer Hopstaken vraagt wanneer er aan de verschrikkelijke bende bij het station eens een einde komt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 17